| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/368/2013 Rady Gminy Dobra

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz.887)Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/55/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/368/2013
Rady Gminy Dobra
z dnia 19 września 2013 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3) Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na mocy porozumień pomiędzy Wójtem Gminy a instytucjami wymienionymi w ust.6 mogą być powoływane grupy robocze.

Rozdział .
Tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

5) Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Wójt Gminy Dobra w drodze zarządzenia.

6) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Dobra:

a) Ośrodka Pomocy Społecznej;

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

c) Komisariatu Policji;

d) Oświaty;

e) ochrony zdrowia;

f) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

g) kuratorzy sądowi.

7) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie.

8) Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Dobra, a podmiotami których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

Rozdział .
Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

9) Wójt Gminy Dobra odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji:

a) na jego wniosek;

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.

10) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

11) Kadencja Zespołu trwa 3 lata, licząc od dnia powołania.

12) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

13) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Dobra w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust.8.

14) Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

15) Na wniosek przewodniczącego Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

16) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca wskazując termin i miejsce posiedzenia nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

17) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

18) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

19) Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą zapewniając skuteczne reagowanie na problem przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

20) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: listę obecności tematykę omawianych spraw, przypadki ogólne, ustalenia i opis działań do podjęcia.

21) Zespół powołuje grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

22) Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole.

23) Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

24) Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »