| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/557/2013 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])1(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Barlinku:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Barlinek opłatę od posiadania psów.

§ 3. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

a) 40 złrocznie od jednego psa wysterylizowanego;

b) 70 złrocznie od pozostałych.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1a fakt sterylizacji winien być potwierdzony przez lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać na rachunek budżetu Gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta.

§ 6. 1 Traci moc uchwała Nr XXIX/373/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2115).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński


[1]) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »