| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/295/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogard

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979 i z 2013 r. poz. 827) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogard.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Ilekroć mowa w Regulaminie, bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub placówkę o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

3) uczniach - należy przez to rozumieć osoby wymienione z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

4) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

5) dochodzie rodziny - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) udokumentowany stosownym zaświadczeniem lub oświadczeniem;

6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90n ust. 2 ustawy;

7) kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie;

8) zamieszkaniu - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rozdział 2.
Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Nowogard, spełniający kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

§ 5. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne, określa art. 90d ust. 7 ustawy.

§ 6. 1. Stypendium szkolne w zależności od dochodu na 1 osobę w rodzinie wynosi:

1) 85 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 160,00 zł,

2) 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli wysokość dochodu na osobę wynosi od 160,00 zł. do kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Kwota stypendium podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w szczególności:

a) udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym: wycieczki, biwaki, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru, udział w zajęciach logopedycznych, nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach, zajęcia sportowe i inne,

c) zakwaterowania i wyżywienia w bursie, internacie lub na stancji, dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne na przejazd) - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki (m.in.: lektury szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, programy komputerowe, sprzęt komputerowy, biurka, krzesła, lampka),

b) okularów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego lub innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zalecanego przez lekarza,

c) stroju sportowego i obuwia sportowego,

d) tornistra (plecaka),

e) odzieży niezbędnej do nauki zawodu w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

f) jednolitego stroju obowiązującego w szkole,

3) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest celowe lub możliwe;

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie;

3. Stypendium w formie pomocy rzeczowej wypłaca się po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (rachunków, biletów, faktur i innych dowodów księgowych) wystawionych na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia;

4. Refundacja kosztów wypłacana jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie lub na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy;

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów, o których mowa ust. 1.

§ 9. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 11. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo w wysokościach określonych w art. 90d ust. 11 ustawy.

§ 12. 1. Stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłacane są rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia.

2. W przypadku pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów stypendium szkolne jest wypłacane uczniom.

§ 13. Obsługę finansowo - księgową w zakresie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów szkół z terenu gminy Nowogard realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 15. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek wnioskodawcy lub z urzędu.

2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

§ 16. 1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pienieżnego wypłacany jest rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia.

2. W przypadku pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów zasiłek szkolny jest wypłacany uczniowi.

3. Zasiłek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może być zrealizowany po przedstawieniu oryginału rachunku bądź faktury wystawionego na ucznia.

4. Refundacja kosztów wypłacana jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie lub na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy - przelewem.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów lub ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1 rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Kierownika.

§ 18. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 19. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXXVIII/343/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

2) Nr XL/362/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały;

3) Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały;

4) Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Antoni Bielida

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »