| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 3 października 2013 r.

zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dolice

zawarte pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin, zwaną dalej Gmina Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, reprezentowaną przez: Krzysztofa Soskę - Z-cę Prezydenta Miasta,
a
Gminą Dolice zwaną dalej Gmina Dolice, z siedzibą przy ul. Ogrodowa 16, którą reprezentuje: Grzegorz Brochocki - Wójt Gminy Dolice.

Na podstawie

1) art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

2) art. 46 - 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),

3) art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 j.t z późn. zm.),

4) uchwały nr XXII/218/13 Rady Gminy Dolice z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013 oraz preliminarzu na rok 2012,

5) uchwały Nr XLVII/899/05 Rady Gminy Miasto Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Dolice Gminie Miasto Szczecin dotacji w wysokości1 500 z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zwanej w dalszej części MIW) programu interwencyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Dolice.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych do MIW, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20; poz. 192 z późn. zm.). Po wytrzeźwieniu przeprowadzane będą w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego rozmowy profilaktyczno-motywujące oraz udzielone zostaną informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie Gminy Dolice, zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się zapewnić przedkładanie przez MIW do 15 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Dolice informacji określającej liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Dolice według stanu na koniec danego miesiąca.

§ 2. Kwota wskazana w § 1 ust. 1 zostanie przekazana Gminie Miasto Szczecin w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na konto:

Bank PKO BP SA II/O Szczecin
nr: 90 1020 4795 0000 9902 0278 0203

§ 3. 1. Termin wykonania zadania opisanego w § 1 przypada na dzień 31 grudnia 2013 r.

2. Wykorzystanie środków finansowych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie środków finansowych należy rozumieć dokonanie zapłaty za usługi lub zakupione towary, niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Rozliczenia otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Miasto Szczecin dokona w terminie do 31 stycznia 2014 r. przedkładając w Urzędzie Gminy Dolice kserokopie rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania przygotowane przez MIW.

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Gmina Miasto Szczecin w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, zwróci tą część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Miasto Szczecin w 2013 r. podlegają zwrotowi na konto Urzędu Gminy w Dolicach:

Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy
ODDZIAŁ w DOLICACH
NR: 36 9387 1026 2600 0358 2000 0010

w terminie do 31 stycznia 2014 r.

§ 6. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla MIW w Szczecinie.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

GMINA MIASTO SZCZECIN


Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Soska

GMINA DOLICE


Wójt Gminy
Grzegorz Brochocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »