| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/300/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się:

1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. 1. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych będących zawodnikami danej dyscypliny sportowej.

2. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym zawodników, przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników danej dyscypliny sportowej, którzy:

a) działają na rzecz dzieci, młodzieży i klubów sportowych działających na terenie Gminy Świeszyno,

b) wyróżnili się aktywnością w rozwoju danej dyscypliny sportu mającej szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej,

c) pracą szkoleniową przyczynili się do osiągnięcia przez swoich podopiecznych wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym - do 10 miejsca.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Świeszyno z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek złożony przez:

a) dyrektora szkoły z terenu Gminy Świeszyno,

b) klubu sportowego,

c) organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej.

4. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

a) dane osobowe, w tym miejsce zamieszkania,

b) kategorię wiekową zawodnika,

c) rodzaj uprawianej dyscypliny sportowej,

d) ewentualną przynależność klubową,

e) informację o uzyskanych osiągnięciach sportowych,

f) podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę.

5. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Wójt Gminy Świeszyno. Od decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania nagrody lub wyróżnienia nie przysługuje odwołanie.

6. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

7. Informację o osobach, którym przyznano nagrody i wyróżnienia upublicznia się w mediach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Wysokość, kategorię oraz formę nagrody lub wyróżnienia ustala Wójt uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. 1. Kandydaci do przyznania nagrody lub wyróżnienia powinni spełniać następujące kryteria:

1) działają na terenie gminy Świeszyno,

2) osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym,

3) poprzez swój udział w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa powiatowego, wojewódzkiego, krajowego lub międzynarodowego oraz osiąganie w nich wysokich wyników sportowych przyczyniają się do promocji Gminy Świeszyno,

4) są mieszkańcami Gminy Świeszyno.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 dotyczą tylko zawodników.

§ 3. 1. Nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe mogą być indywidualne lub zespołowe.

2. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest minimalne wynagrodzenie brutto.

3. Ustala się czterostopniowe nagrody pieniężne:

1) nagrody pierwszego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym (do 10 miejsca),

2) nagrody drugiego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym (do 10 miejsca),

3) nagrody trzeciego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim (do 5 miejsca),

4) nagrody czwartego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie powiatowym (do 3 miejsca).

4. Nagrody mogą być przyznawane w wysokości:

1) nagrody pierwszego stopnia - do wysokości 60% podstawy w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 30% podstawy dla każdego członka zespołu w przypadku nagrody zespołowej,

2) nagrody drugiego stopnia - do wysokości 50% podstawy w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 25% podstawy dla każdego członka zespołu w przypadku nagrody zespołowej,

3) nagrody trzeciego stopnia - do wysokości 40% podstawy w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 20% podstawy dla każdego członka zespołu w przypadku nagrody zespołowej,

4) nagrody czwartego stopnia - do wysokości 30% podstawy w przypadku nagrody indywidualnej oraz do wysokości 15% podstawy dla każdego członka zespołu w przypadku nagrody zespołowej.

§ 4. Nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane do wysokości 50% podstawy, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, którym nie zostały przyznane nagrody, mogą zostać przyznane wyróżnienia.

2. Wyróżnienia mogą zostać przyznane w formie nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali itp.

3. Wyróżnienia przyznaje się w kategorii I, II lub III.

§ 6. Ilość i wysokość przyznawanych nagród i wyróżnień ograniczona jest wysokością środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Świeszyno na realizację tego zadania na dany rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Czenko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »