| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 318/2013 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 10 Uchwały nr XXIV/192/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2013uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 34.691,00 zł;

2) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 38.782,00 zł;

3) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17.476,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez:

1) zmniejszenie o kwotę 34.691,00 zł planu wydatków Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

2) zwiększenie o kwotę 38.782,00 zł planu wydatków Powiatu na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej;

3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu finansowanych z budżetu państwa z dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 17.476,00 zł;

4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 51.742,01 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 75.342.243,36 zł; z tego:

- dochody majątkowe kwota - 9.751.728,00 zł;

- dochody bieżące kwota - 65.590.515,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.459.857,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 78.912.201,36 zł; z tego:

- wydatki majątkowe kwota - 16.294.794,00 zł;

- wydatki bieżące kwota - 62.617.407,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.459.857,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 3.569.958,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2013 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2013.

STAROSTA


Roman Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2013 r.

Zmian w planie dochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie - dokonano w związku z:

1. zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok z 17 października 2013 r.,

- nr 620/2013 zwiększono o kwotę 2.976,00 zł plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 852 rozdział 85218 na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;

- nr 622/2013 zwiększono o kwotę 14.500,00 zł plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej;

2. zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok z 22 października 2013 r.,

- nr 633/2013 zmniejszono o kwotę 38.782,00 zł plan dotacji celowych dla powiatu w dziale 710 rozdział 71013 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększono o tę kwotę plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 710 rozdział 71095 przekazanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na rozbudowę systemu WEBEWID wykorzystywanego do informatyzacji zasobu geodezyjnego;

- nr 643/2013 zwiększono o kwotę 4.091,00 zł plan dotacji celowych dla powiatu w dziale 710 rozdział 71015 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PINB.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2013 r.

1. W Starostwie Powiatowym - Jednostce:

- w dziale 710 dokonano przesunięcia planu wydatków miedzy rozdziałami 71013 i 71095 w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 633/2013 z 22 października 2013 r.;

- w dziale 852 zwiększono plan wydatków na realizacje zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej - zwiększenie planu dotacji dla Stowarzyszenia Niepełnosprawni w Domu i Środowisku prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 622/2013 z 17 października 2013 r.;

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano zmian w:

- dziale 852 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki;

- dziale 853 w celu prawidłowej realizacji w 2013 r. przewidzianych działań w projektach współfinansowanych ze środków EFS:

a) pn. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b) pn. "Pomocna dłoń-Plus" w ramach priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie dokonano zmian w dziale 853 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki oraz realizacji projektu pn "Na staż do Europy" finansowanego ze środków unijnych;

4. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 63/2013 z 22 października 2013 r.;

5. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zmiany wynikają z konieczności zapewnienia bieżącej działalności Jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »