| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz.: 647, 951, 1445; z 2013, poz.: 21, 405) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.: 594, 645) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice przyjętego uchwałą Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 października 2012 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice, zwany dalej "planem".

§ 2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

1) nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000;

2) nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000;

3) nr 3 - wyrys ze "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice";

4) nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

5) nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów lokalizacji siłowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą oraz terenów wykorzystywanych rolniczo na obszarze o powierzchni 154,20 ha, oznaczonym na załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych odpowiednimi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

1) E- lokalizacji siłowni wiatrowych;

2) KDW- komunikacji drogowej - dróg wewnętrznych;

3) R- rolniczych z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi.

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

§ 5. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ze względu na brak występowania przedmiotu wymienionych niżej ustaleń plan nie określa:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,

4) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 6. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

1) "nieprzekraczalna linia zabudowy" - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) "powierzchnia zabudowy"- należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich obiektów naziemnych (siłowni wiatrowych, nawierzchni utwardzonych) w obrębie działki budowlanej, liczoną po ich obrysie zewnętrznym;

3) "siłownia wiatrowa" - należy przez to rozumieć zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe, termin ten jest tożsamy w terminem "elektrownia wiatrowa";

4) "teren"- należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu, oznaczony odrębnym symbolem cyfrowym i literowym.

§ 7. Południowa część obszaru objętego ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 134 Dębno, w jego zasięgu obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez wprowadzanie ścieków do ziemi oraz wód powierzchniowych mogących zasilać wody podziemne.

§ 8. Zachodnia część obszaru objętego ustaleniami planu znajduje się w granicach terenu i obszaru górniczego Zielin- 1, ustanowionego decyzją Ministra Środowiska.

§ 9. Obszar planu został objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Kostrzyn- Myślibórz" nr 22/95/p.

§ 10. W obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące zasady w zakresie ochrony środowiska:

1) w związku z występowaniem siedlisk podlegających ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion oraz innych obszarów cennych przyrodniczo jako miejsce rozrodu, gniazdowania, żerowania, koczowania, zimowania dla płazów, gadów, ptaków i ssaków, tereny te pozostawia się w istniejącym stanie użytkowania z zakazem działań, w tym rolniczych, melioracyjnych i innych, powodujących ich degradację;

2) ustala się ochronę występujących na obszarze opracowania stanowisk chronionych gatunków zwierząt i roślin - zakaz działań mogących prowadzić do ich niszczenia;

3) przeznacza się do zachowania istniejące tereny leśne oraz śródpolne zadrzewienia i zakrzaczenia; dopuszcza się konieczne wycinki wynikające z wymogów gospodarki rolnej oraz, w przypadkach koniecznych, na potrzeby inwestycji siłowni wiatrowych, obiektów i sieci infrastruktury technicznej w tym rurociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy współdziałaniu z właściwą służbą ochrony środowiska;

4) nakaz zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi na zasadach określonych przepisami odrębnymi;

5) budowa siłowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) po zakończeniu prac inwestycyjnych teren należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób, z zakazem zmiany konfiguracji terenu;

7) zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicą obszaru objętego planem;

8) zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych poza miejscami wyznaczonymi na rysunkach planu;

9) nakaz lokalizacji siłowni wiatrowych w minimalnej odległości 200 m od terenów mających znaczenie dla ornitofauny i chiropterofauny.

§ 11. W obszarze objętym ustaleniami planu ustala się następujące granice stref ochronnych urządzeń elektrowni wiatrowych, związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko:

1) strefę objętą zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi o zasięgu tożsamym z obszarem objętym ustaleniami planu;

2) strefę przewidywanego zasięgu emisji dźwięku LAeq=50 dB;

3) strefę przewidywanego zasięgu emisji dźwięku LAeq=45 dB.

§ 12. W obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się obszarów podlegających procedurze scalania i podziału nieruchomości;

2) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

3) w przypadku wdrożenia takiej procedury:

a) dopuszczenie wtórnych podziałów gruntów rolnych związanych z rolniczym użytkowaniem terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie podziałów terenów na cele związane z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych - wydzielania dróg i placów serwisowych, fundamentów pod siłownie wiatrowe oraz urządzeń infrastruktury technicznej niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania siłowni oraz innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 1% dla terenów rolniczych z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi;

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R (pow.152,91 ha), plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi,

b) dopuszcza się lokalizację urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

c) dopuszcza się możliwość lokalizacji innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) dopuszczenie tymczasowego wykorzystania terenów rolniczych przyległych do terenów lokalizacji siłowni wiatrowych dla budowy placów i dróg niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, ustala się nakaz przywrócenia pierwotnego stanu terenu po zakończeniu prac budowlanych.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2E (pow. 0,25 ha), 3E (pow. 0,33 ha), plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny lokalizacji siłowni wiatrowych;

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: obiekty i sieci infrastruktury technicznej,

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

b) dopuszczenie lokalizacji siłowni wiatrowych,

c) dopuszczenie wytyczenia dróg serwisowych dla obsługi siłowni i urządzeń towarzyszących, oraz budowy utwardzonych placów manewrowych dla potrzeb montażu i obsługi siłowni i urządzeń towarzyszących,

d) nakaz utrzymania stonowanej, ujednoliconej kolorystyki obiektów siłowni w kolorach nie kontrastujących z otoczeniem,

e) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na obiektach siłowni innych niż logo i nazwy producenta podzespołów,

f) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 4KDW, za pośrednictwem przyległej do obszaru objętego ustaleniami planu drogi powiatowej 1416Z,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej,

b) minimalna intensywność zabudowy: 5% powierzchni działki budowlanej,

c) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej,

d) dopuszczenie lokalizacji: jednej siłowni wiatrowej o mocy do 2MW w granicach terenu 2E, jednej siłowni wiatrowej o mocy do 2MW w granicach terenu 3E,

e) nakaz lokalizacji siłowni z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

f) ograniczenie wysokości obiektów siłowni wiatrowej: dla masztu siłowni do 108.00m, liczone od poziomu terenu do osi piasty turbiny, maksymalna wysokość do 150.00m, liczone wraz z łopatami turbiny w ich górnym położeniu,

g) nakaz zachowania minimalnych odległości rzutu łopat turbiny wiatrowej od: linii elektroenergetycznej 110kV - trzykrotna średnica wirnika turbiny wiatrowej, linii elektroenergetycznej 15kV - trzykrotna długość ramienia wirnika turbiny wiatrowej, wiązki gazociągów wysokiego ciśnienia DN150, DN150 bis, DN100, położonych w strefie ochronnej - 25m od osi gazociągu,

5) dopuszczenie tymczasowego wykorzystania terenu dla budowy placów i dróg niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, dopuszcza się przywrócenie pierwotnego stanu terenu po zakończeniu prac budowlanych.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 4KDW (pow. 0,71 ha), plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji drogowej- dróg wewnętrznych;

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: obiekty i sieci infrastruktury technicznej oraz rurociągi wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 8m;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszczenie wprowadzania podziałów i scaleń nieruchomości w zakresie wyznaczonym przebiegiem linii rozgraniczających;

5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających jezdni, obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 17. Siłownie budowane do pracy bez obsługi stałej, nie wymagają przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz wyznaczania miejsc przechowywania odpadów stałych, w związku z tym nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w gaz.

§ 18. W granicach objętych ustaleniami planu znajdują się urządzenia melioracji wodnych - szczegółowych - rowy i drenowanie, dla ich prawidłowego funkcjonowania ustala się:

1) nakaz zachowania drożności, właściwego stanu technicznego, kierunku odpływu wód,

2) zakaz zmian stanu wód na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

3) zakaz niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych,

4) dopuszczenie przebudowy przy spełnieniu warunków wymienionych powyżej.

§ 19. W zakresie energetyki plan ustala:

1) zachowanie istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV;

2) przesył energii wytworzonej w toku pracy siłowni za pośrednictwem linii kablowych SN do istniejącej stacji 110/15kV GPZ w miejscowości Bielin Gm. Moryń;

3) budowę linii kablowych SN;

4) nakaz zapewnienia dojazdu sprzętem specjalistycznym do istniejących i planowanych stanowisk słupowych i przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

§ 20. W zakresie przesyłu paliw gazowych plan ustala:

1) eksploatację istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN150, DN150 bis, DN100;

2) dopuszczenie lokalizacji rurociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zachowaniem obowiązujących przepisów;

3) w przypadku kolizji rurociągów, o których mowa w pkt 2) z terenami 2E, 3E, 4KDW należy przeprowadzić uzgodnienia dotyczące przebiegu planowanego rurociągu w zakresie określonym przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 21. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G.Z. tr. 057-602-42- /13 z dnia 22 marca 2013 r. dla części obszaru objętego ustaleniami planu uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas II- III o powierzchni 1, 3088 ha.

§ 22. Dla części obszaru objętego ustaleniami planu tracą moc przepisy uchwały Nr XIV/14/95 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kopalni Gazu "ZIELIN" gmina Mieszkowice.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Mieszkowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Karolak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/241/2013
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »