reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/344/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślibórz w miejscowości Myślibórz

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego - zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, uchwalonego uchwałą Nr LXV/511/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. - wg załączonego w rysunku planu wyrysu ze studium.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej, rysunku planu w skali 1:1000 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i finansowania zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolemMN,

2) teren usług turystyki i rekreacji - oznaczony symbolemUT1,

3) tereny usług turystyki, rekreacji i sportu - oznaczone symbolemUT2,

4) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki - oznaczony symbolemE,

5) teren infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej - oznaczony symbolemK,

6) teren publicznej drogi dojazdowej - oznaczony symbolemKDD,

7) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolemKDW,

8) tereny ciągów pieszo - jezdnych - oznaczone symbolemKX1,

9) teren ciągu pieszego - oznaczony symbolemKX2.

2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń oraz dodatkowe elementy informacyjne,

3) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem a ponadto numerem porządkowym, ułatwiającym jego identyfikację,

4) przeznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację budynków; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5 m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz stref wejściowych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku,

6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która nie powoduje przekroczenia obowiązujących norm oraz standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji),

7) głównej kalenicy - należy przez to rozumieć najdłuższą kalenicę budynku mieszkalnego,

8) akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego wymagającą indywidualnego rozwiązania architektonicznego, wyróżniającą się z otoczenia formą, detalem, kolorystyką lub wysokością,

9) dachach wysokich - należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe lub wielospadowe, z wykluczeniem dachów mansardowych oraz z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości dachu i naczółków,

10) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych,

11) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji lub promocji wizualnej, w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem,

12) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności,

13) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji komunikacyjnej, samorządowej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej,

14) obiektach nadawczo - odbiorczych telekomunikacji - należy przez to rozumieć obiekty służące do nadawania, odbioru lub transmisji informacji za pomocą fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną takie, jak stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki telewizyjne, radiostacje, anteny telewizyjne i satelitarne, a także obiekty do nich podobne,

15) sieciowych systemach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania,

16) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 20%,

17) zabudowie letniskowej - należy przez to rozumieć budynki rekreacji indywidualnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

18) obiekcie sezonowym - należy przez to rozumieć tymczasowy, nie trwale związany z gruntem i łatwo rozbieralny obiekt budowlany, na potrzeby związane z funkcją terenu,

19) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały akty prawodawcze powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i przeznaczenia,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,

5) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WII i WIII,

6) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,

7) szlak pieszo - rowerowy,

8) zieleń izolacyjna,

9) wielkości wymiarowe.

4. W zakresie ustaleń funkcjonalno - przestrzennych dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,

2) obowiązek:

a) każdorazowego zawiadamiania organu właściwego do spraw ochrony środowiska w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt oraz stwierdzenia występowania siedlisk potencjalnych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,

b) każdorazowego zawiadamiania organu właściwego do spraw ochrony zabytków i Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem na podstawie przepisów odrębnych,

c) ochrony konserwatorskiej istniejących stanowisk archeologicznych w obrębie stref WII i WIII, oznaczonych w rysunku planu, poprzez zapewnienie archeologicznych badań ratowniczych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

d) ochrony występującego w całym obszarze objętym planem Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK "B" Myślibórz poprzez respektowanie zakazów określonych w przepisach odrębnych,

e) respektowania ograniczeń i zakazów określonych w przepisach odrębnych, a wynikających z położenia części południowo - wschodniej obszaru objętego planem w obrębie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

f) stosowania ograniczeń w zagospodarowaniu, wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, jak również ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z obszarem OC-15 uznanym jako obszar przyrodniczo cenny oraz ochrony szczególnych walorów krajobrazowych wynikających ze specyficznego położenia obszaru objętego planem:

- w odniesieniu do terenów MN - poprzez uwzględnienie następujących wskaźników: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnej działki budowlanej - max 25%; udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni poszczególnej działki budowlanej - min. 70%; min. powierzchnia nowowyznaczanej działki budowlanej - 1000 m2, a ponadto zakaz lokalizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej oraz zachowanie w możliwie najwyższym stopniu naturalnej szaty roślinnej, w tym głównie istniejącego drzewostanu, szczególnie w obrębie terenu 1MN,

- w odniesieniu do terenów UT1 i UT2 - powierzchnia samodzielnej działki usługowej - 2000 m2, z dopuszczeniem działek o mniejszej powierzchni, lecz nie mniejszej niż 1000 m2, pod warunkiem respektowania poniższych wskaźników: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnej działki usługowej - max. 20%; udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni poszczególnej działki usługowej - min. 70%, a ponadto zakaz lokalizacji zabudowy o funkcji letniskowej oraz zachowanie w możliwe najwyższym stopniu naturalnej szaty roślinnej, w tym głównie istniejącego drzewostanu, szczególnie w obrębie terenów 7UT1 i 8UT2,

g) zabezpieczenia ewentualnych skarp przed erozją, w tym szczególnie w obrębie obszaru szczególnego zagrożenia powodzią występującego w części południowej terenu 4MN, po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych,

h) wprowadzenia zwartej zieleni izolacyjnej, zimozielonej w postaci szpaleru o min. szerokości 0,6 m i wysokości 2,5 m wzdłuż wschodniej granicy terenów 5MN i 6MN oraz wzdłuż granic terenu 10E i 11K - w tym również wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

3) zakaz:

a) realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód otwartych, urządzeń melioracyjnych, drenarskich lub bezpośrednio do gruntu,

b) lokalizacji nowych obiektów budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, z dopuszczeniem zwolnień w trybie określonym przepisami odrębnymi,

c) stosowania napowietrznych systemów sieciowych infrastruktury technicznej,

d) lokalizacji usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem realizacji inwestycji celu publicznego,

e) lokalizacji wysypisk i składowisk odpadów,

f) lokalizowania urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej, z wyjątkiem terenów UT1 i UT2, z dopuszczeniem urządzeń reklamowych i szyldów na budynkach lub ogrodzeniach oraz tablic informacyjnych,

g) lokalizowania tablic świetlnych pulsujących,

h) stosowania ogrodzeń prefabrykowanych, betonowych lub żelbetowych oraz ogrodzeń pełnych, a ponadto wyższych aniżeli 1,5 m od terenu wzdłuż granic z drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz terenami ciągów pieszo - jezdnych,

i) zmiany rzeźby terenu (jego konfiguracji), z wyłączeniem terenów wymagających niwelacji w obrębie terenów KDD, KDW, KX1 i KX2,

j) zmiany stosunków wodnych, w tym zasypywania oczek wodnych czy też bezodpływowych naturalnych zagłębień terenu,

k) o którym mowa w pkt 2 lit. f).

4) przynależność terenów oznaczonych symbolem MN; UT1 i UT2 do grupy terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w myśl wymogów zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska dotyczących ochrony przed hasłem.

5. W zakresie ustaleń dotyczących sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ustala się:

1) ochronę występującego w całym obszarze objętym planem Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK "B" - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

2) ochronę części południowo - wschodniej obszaru objętego planem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - poprzez respektowanie ograniczeń i zakazów wynikających z przepisów odrębnych,

3) ochronę istniejących stanowisk archeologicznych w obrębie stref WII i WIII - zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

4) w obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze bądź też osuwania się mas ziemnych, jak również główne zbiorniki wód podziemnych.

6. W zakresie ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się brak konieczności scaleń nieruchomości na obszarze objętym planem, przy czym w zakresie podziałów nieruchomości:

1) dopuszcza się możliwość podziałów nieruchomości w obrębie terenów: MN; 7UT1 i UT2,

2) wyklucza się możliwość podziałów nieruchomości w obrębie terenów: 10E; 11K i terenów komunikacji: 12KDD; KDW; KX1 oraz 18KX2.

7. W zakresie ustaleń dotyczących szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się ograniczenia w użytkowaniu poszczególnych terenów funkcjonalnych, zawarte w ust. 4 i 5 oraz w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

8. W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się, iż w obszarze objętym planem nie przewiduje się konieczności ustalania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

9. W zakresie ustaleń dotyczących komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:

a) istniejącą drogę publiczną oznaczoną symbolem 12KDD - droga dojazdowa (ulica Daszyńskiego),

b) drogi wewnętrzne KDW,

c) ciągi pieszo - jezdne KX1,

d) ciąg pieszy - KX2,

2) szerokość w liniach rozgraniczenia:

a) publicznej drogi dojazdowej KDD - 10,0 m,

b) dróg wewnętrznych KDW wyznaczonych w planie - min. 10,0 m,

c) dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie w obrębie terenów UT2 - min. 10,0 m,

d) dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie w obrębie terenu 6MN - min. 5,0 m,

e) ciągów pieszo - jezdnych KX1 oraz ciągu pieszego KX2 - wg granic wynikających z ewidencji gruntów oraz oznaczenia graficznego w rysunku planu,

3) obowiązek:

a) zapewniania ilości miejsc parkingowych w wymiarze:

- co najmniej dwóch miejsc parkingowych w obrębie każdej działki zawartej w terenach MN,

- co najmniej jedno miejsce parkingowe na każde 20,0 m2powierzchni użytkowej usług,

- co najmniej jedno miejsce parkingowe na każdy jeden pokój hotelowy lub gościnny,

b) stosowania na skrzyżowaniach dróg wewnętrznych KDW2, narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, o minimalnych wymiarach 5,0 x 5,0 m,

c) stosowania odpowiednich wymogów dla dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) i b),

4) dopuszczenie:

a) stosowania obniżonych krawężników w utwardzeniach dróg wewnętrznych KDW, dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie i ciągów pieszo - jezdnych KX1, w celu umożliwienia swobodnego poprzecznie spływu wód opadowych na pobocza do gruntu,

b) możliwości utwardzeń nawierzchni dróg wewnętrznych KDW, dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie i ciągów pieszo - jezdnych KX1 poprzez zastosowanie ażurowych elementów np. żelbetowych w celu umożliwienia infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu,

c) możliwości wyprowadzenia dojść pieszych lub pieszo - rowerowych w kierunku jeziora,

d) niwelacji terenów dróg i ciągów pieszo - jezdnych.

10. W zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem ujęcia własnego, z uwzględnieniem właściwego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych oraz gospodarczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) odprowadzenie ścieków komunalnych - do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem przejściowego stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności do 10 m3w odniesieniu do terenów MN oraz z wykluczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) z terenów zabudowy mieszkaniowej - do gruntu w granicach danej działki,

b) z utwardzonych powierzchni terenów usług oraz nawierzchni dróg, z wyłączeniem utwardzeń, o których mowa w ust. 9 pkt 4 lit. b) - do systemu urządzeń retencyjnych i podczyszczających w obrębie terenu 11K,

4) zaopatrzenie w gaz - w oparciu o gaz butlowy oraz docelowo gaz ziemny w systemie sieciowym,

5) w zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną - z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej poza granicami planu oraz z nowoprojektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu kontenerowego, zlokalizowanej w terenie 10E, z dopuszczeniem kontenerowej lub słupowej stacji transformatorowej w innej dowolnej lokalizacji zawartej w obszarze objętym planem, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w §3 ust. 4,

b) przebieg planowanej linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową, o której mowa w pkt a), w terenie 12KDD,

6) zaopatrzenie w energię cieplną - z własnych, lokalnych źródeł, z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych, alternatywnych technologii, ograniczających do minimum emisję spalin do atmosfery,

7) obsługę w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej w ramach łączności publicznej - poprzez istniejące i nowoprojektowane kanały technologiczne oraz poprzez inne wolnostojące urządzenia i obiekty nadawczo - odbiorcze telekomunikacji, z zastrzeżeniem ich wkomponowania i zamaskowania w istniejącym krajobrazie przyrodniczym,

8) sposób gromadzenia odpadów komunalnych - w indywidualnych dla każdej działki pojemnikach na odpady stałe, a następnie wywóz tych odpadów w ramach gminnego systemu za pomocą specjalistycznego transportu,

9) możliwość sytuowania systemów infrastruktury technicznej - głównie w obrębie terenów komunikacji, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. c).

11. W zakresie ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i obronności ustala się, iż w obszarze objętym planem nie przewiduje się wydzielonych urządzeń, budowli ani zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 3. 1. W zakresie terenówod 1MN do 6MN- tereny wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenów i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

2) minimalną powierzchnię nowowyznaczanej działki budowlanej - 1000,0 m2, ze względów o których mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. f),

3) minimalną szerokość frontów poszczególnych, nowowyznaczanych działek - 20,0 m,

4) obowiązek:

a) stosowania dachu wysokiego o układzie dwupołaciowym, wielopołaciowym lub kopertowym i nachyleniach głównych połaci od 30Odo 45Okrytego dachówką ceramiczną, cementową, bitumiczną lub blachodachówką oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i ceglastej czerwieni,

b) stosowania układu głównej kalenicy budynku mieszkalnego równolegle do drogi publicznej lub wewnętrznej,

c) stosowania w kolorystyce elewacji budynków kolorów pastelowych, z zastrzeżeniem dotyczącym pokrycia elewacji, o którym mowa w pkt 7 lit. d),

d) ograniczenia łącznej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek oraz zapewnienia udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni poszczególnej działki w wymiarze, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2 lit. f),

e) sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych lub garaży w głębi poszczególnych działek,

f) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b),

g) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. c) - w odniesieniu do terenów: 1MN; 4MN; 5MN i 6MN,

h) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. d) - w odniesieniu do terenów: 2MN; 3MN i 6MN,

i) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. e) i g) - w odniesieniu do terenu 4MN,

j) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. h) - w odniesieniu do terenu 5MN i 6MN,

k) o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 3 lit. a) i b),

5) wysokość zabudowy mieszkaniowej:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 10,5 m - liczona wg zasad określonych w przepisach odrębnych,

6) dopuszczenie:

a) utrzymania istniejącego, zalegalizowanego ewidencyjnie, podziału na działki budowlane w obrębie terenów od 1MN do 5MN,

b) doświetlenia poddaszy lukarnami oraz wprowadzania naczółków, z możliwością zastosowania w nich innych aniżeli określone w pkt 4 lit. a) nachyleń połaci,

c) lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych w wymiarze określonym w przepisach odrębnych,

d) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem zastosowania dachu wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia - wg ustaleń zawartych w pkt 4 lit. a) oraz kolorystyce elewacji wskazanej w pkt 4 lit. c),

e) możliwości sytuowania budynków, o których mowa w pkt 4 lit. e) na granicy działek sąsiadujących ze sobą, w przypadku jednoczesnej ich realizacji,

f) możliwości podziału nieruchomości, o których mowa w §2 ust. 6 pkt 1, w tym wydzielenia dróg wewnętrznych w obrębie terenu 6MN, o szerokości min. 5,0 m, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w ust. 7 pkt 3, 4 i 5,

g) stosowania kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych oraz okien połaciowych w płaszczyznach połaci dachowych,

h) możliwości umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni do 1,0 m2na budynkach i ogrodzeniach oraz tablic informacyjnych,

7) zakaz:

a) realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej,

b) lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego wolnostojącego na tej samej działce, w tym również adaptacji na cele mieszkaniowe budynków gospodarczych i garaży,

c) wynoszenia poziomu parterów budynków nad poziom przyległego terenu powyżej 0,5 m,

d) stosowania w pokryciach dachów oraz elewacji budynków blachy, paneli PCV oraz papy, z wyłączeniem spodów nadwisów połaci dachowych,

e) stosowania dachów mansardowych,

f) lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci siłowni wiatrowych,

g) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. b) - w odniesieniu do terenu 4MN,

h) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. a), c), e), f), g), i) i j),

8) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń poszczególnych parcel o wysokości do 1,8 m nad poziom terenu, a od strony przestrzeni publicznych do 1,5 m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,

9) dojazdy - z istniejących, przyległych dróg,

10) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10.

2. W zakresie terenu7UT1- teren usług turystyki i rekreacji, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenu i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

2) obowiązek:

a) stosowania dachu wysokiego o układzie dwupołaciowym, wielopołaciowym lub kopertowym i nachyleniach głównych połaci od 30Odo 45Okrytego dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i ceglastej czerwieni,

b) stosowania w kolorystyce elewacji budynków kolorów pastelowych, z zastrzeżeniem dotyczącym pokrycia elewacji, o którym mowa w pkt 5 lit. b),

c) ograniczenia łącznej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu oraz zapewnienia udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu w wymiarze, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2 lit. f),

d) sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych lub garaży w głębi terenu,

e) dostosowania i lokalizacji ewentualnych urządzeń reklamowych oraz szyldów do akcentów architektonicznych, w tym ich kształtu, proporcji oraz stylistyki plastycznej w stosunku do powierzchni elewacji, jej kompozycji, kolorystyki oraz podziałów architektonicznych oraz do budynków i obiektów będących we wspólnym kontekście wizualnym,

f) odprowadzania ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

g) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a), b), c) i d)

h) o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 3 lit. a),

3) wysokość zabudowy:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad określonych w przepisach odrębnych,

4) dopuszczenie:

a) doświetlenia poddaszy lukarnami oraz wprowadzania naczółków, z możliwością zastosowania w nich innych aniżeli określone w pkt 2 lit. a) nachyleń połaci,

b) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do głównego, usługowego budynku lub też wolnostojącej pod warunkiem zastosowania dachu wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia - wg ustaleń zawartych w pkt 2 lit. a) oraz kolorystyce elewacji wskazanej w pkt 2 lit. b),

c) stosowania w wykończeniach elewacji zewnętrznych budynków cegły licowej klinkierowej oraz elementów drewnianych,

d) możliwości podziału nieruchomości, o której mowa w §2 ust. 6 pkt 1,

e) stosowania kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych oraz okien połaciowych w płaszczyznach połaci dachowych,

f) możliwości umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni do 3,0 m2w formie wolnostojącej i na budynkach i ogrodzeniach oraz tablic informacyjnych,

5) zakaz:

a) realizacji zabudowy letniskowej,

b) stosowania w pokryciach dachów oraz elewacji budynków blachy, paneli PCV oraz papy, z wyłączeniem spodów nadwisów połaci dachowych,

c) stosowania dachów mansardowych,

d) lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci siłowni wiatrowych,

e) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. a), c), d), e), g) i i),

6) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń poszczególnych parcel o wysokości do 1,8 m nad poziom terenu, a od strony przestrzeni publicznych do 1,5 m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,

7) dojazd - z istniejącej, przyległej drogi publicznej 12KDD,

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 2 lit. f).

3. W zakresie terenów8UT2 i 9UT2- tereny usług turystyki, rekreacji i sportu, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenów i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

2) przeznaczenie terenów - usługi turystyki, rekreacji i sportu takie jak:

a) hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe z zapleczem gastronomicznym i sportowo - treningowym oraz usługi w zakresie odnowy biologicznej lub terapii relaksacyjnych,

b) zorganizowane pola biwakowe, w tym karawaningowe oraz zabudowa kempingowa z wykluczeniem formy zabudowy letniskowej,

c) obiekty sezonowe oraz zespoły boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w połączeniu z zielenią urządzoną i elementami małej architektury,

d) zorganizowane miejsca parkingowe w zieleni, z uwzględnieniem wskazań, o których mowa w §2 ust. 9 pkt 3 lit. a),

e) obiekty i urządzenia związane z informacją turystyczną,

3) powierzchnię nowowyznaczanej działki budowlanej - zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2 lit. f),

4) obowiązek:

a) stosowania dachu wysokiego o układzie dwupołaciowym, wielopołaciowym lub kopertowym i nachyleniach głównych połaci od 20Odo 45Okrytego dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i ceglastej czerwieni,

b) stosowania układu głównej kalenicy budynku usługowego równolegle do drogi publicznej lub wewnętrznej,

c) stosowania w kolorystyce elewacji budynków kolorów pastelowych, z zastrzeżeniem dotyczącym pokrycia elewacji, o którym mowa w pkt 7 lit. b),

d) ograniczenia łącznej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek oraz zapewnienia udziału powierzchni biologicznie czynnej, w tym także z uwzględnieniem zieleni urządzonej w powierzchni poszczególnej działki w wymiarze, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2 lit. f),

e) zachowania w możliwie najwyższym stopniu naturalnej szaty roślinnej, w tym głównie istniejącego drzewostanu,

f) sytuowania wolnostojących budynków technicznych i gospodarczych w głębi poszczególnych działek,

g) dostosowania i lokalizacji ewentualnych urządzeń reklamowych oraz szyldów do akcentów architektonicznych, w tym ich kształtu, proporcji oraz stylistyki plastycznej w stosunku do powierzchni elewacji, jej kompozycji, kolorystyki oraz podziałów architektonicznych oraz do budynków i obiektów będących we wspólnym kontekście wizualnym,

h) odprowadzania ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

i) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. c) - w odniesieniu do terenu 8UT2,

j) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a), b), d) i g),

k) o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 3 lit. a),

5) wysokość zabudowy:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu,

b) do 12,0 m - liczona wg zasad określonych w przepisach odrębnych,

6) dopuszczenie:

a) pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby właścicieli lub obsługi obiektów usługowych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku usługowego,

b) urządzeń i obiektów, w tym obiektów sezonowych związanych z funkcją terenu, również stanowiących nieuciążliwe zaplecze gastronomiczne i sportowo - rekreacyjne jako uzupełnienie dla usług turystycznych (np. miejsca do grillowania i konsumpcji, urządzenia zabawowe, boiska do gier towarzyskich),

c) elementów małej architektury, w tym m.in. ławek parkowych, oświetlenia parkowego, klombów, rabatek, pomostów, mostków czy wiat, w układach zieleni urządzonej korespondującej z istniejącym krajobrazem przyrodniczym,

d) realizacji kompleksowo zorganizowanych, zbiorczych i ogólnodostępnych parkingów o nawierzchni ażurowej dla obsługi zespołów działek usługowych, z uwzględnieniem możliwości wkomponowania miejsc parkingowych w układy zieleni urządzonej,

e) doświetlenia poddaszy lukarnami oraz wprowadzania naczółków, z możliwością zastosowania w nich innych aniżeli określone w pkt 4 lit. a) nachyleń połaci,

f) lokalizacji parterowych budynków technicznych i gospodarczych pod warunkiem zastosowania dachu wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia - wg ustaleń zawartych w pkt 4 lit. a) oraz kolorystyce elewacji wskazanej w pkt 4 lit. c),

g) możliwości sytuowania budynków, o których mowa w pkt 4 lit. f) na granicy działek sąsiadujących ze sobą, w przypadku jednoczesnej ich realizacji,

h) stosowania w wykończeniach elewacji zewnętrznej budynków cegły licowej klinkierowej oraz elementów drewnianych,

i) lokalizacji dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie, o szerokości min. 10,0 m, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w ust. 7 pkt 3, 4 i 5,

j) możliwości podziału nieruchomości, o której mowa w §2 ust. 6 pkt 1,

k) stosowania kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych oraz okien połaciowych w płaszczyznach połaci dachowych,

l) wyprowadzania dojść pieszych lub pieszo - rowerowych w kierunku jeziora,

m) możliwości umieszczania urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni do 3,0 m2w formie wolnostojącej i na budynkach i ogrodzeniach oraz tablic informacyjnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 4 lit. g),

7) zakaz:

a) realizacji zabudowy letniskowej oraz obiektów budowlanych o funkcji handlowej,

b) stosowania w pokryciach dachów oraz elewacji budynków blachy, paneli PCV oraz papy, z wyłączeniem spodów nadwisów połaci dachowych,

c) stosowania dachów mansardowych,

d) lokalizacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej w postaci siłowni wiatrowych,

e) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. a), c), d), e), g), i) i j),

8) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń poszczególnych parcel o wysokości do 1,8 m nad poziom terenu, a od strony przestrzeni publicznych do 1,5 m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,

9) dojazdy - z istniejącej, przyległej drogi publicznej 12KDD, drogi wewnętrznej 14KDW - dla obsługi terenu 9UT2 oraz poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone w planie,

10) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 4 lit. h).

4. W zakresie terenu10E- teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

2) przeznaczenie terenu - teren stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu kontenerowego,

3) obowiązek:

a) zastosowania zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu w sposób, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. h),

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b),

4) dopuszczenie:

a) tablic informacyjnych, z wykluczeniem urządzeń reklamowych, w tym wolnostojących i tablic świetlnych pulsujących,

b) możliwości włączenia terenu do terenu 7UT1 w przypadku niewykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt. 2,

5) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. c) i h),

6) dojazd - z przyległej drogi publicznej 12KDD,

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10.

5. W zakresie terenu11K- teren infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,

2) przeznaczenie terenu - teren przepompowni ścieków komunalnych,

3) obowiązek:

a) zastosowania zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu w sposób, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. h),

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b),

4) dopuszczenie:

a) lokalizacji urządzeń retencji i podczyszczenia wód opadowych i roztopowych,

b) tablic informacyjnych, z wykluczeniem urządzeń reklamowych, w tym wolnostojących i tablic świetlnych pulsujących,

5) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. a), c), e) i h),

6) dojazd - z przyległych dróg,

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10.

6. W zakresie terenu12KDD -teren publicznej drogi dojazdowej, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia graficznego rysunku planu,

2) klasę drogi - droga dojazdowa (ulica Daszyńskiego),

3) szerokość:

a) terenu - 10,0 m,

b) jezdni - 6,0 m,

4) obowiązek:

a) wprowadzenia turystycznego szlaku pieszo - rowerowego,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b) oraz w §2 ust. 9 pkt 3 lit. c),

5) dopuszczenie:

a) możliwości prowadzenia sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

b) realizacji chodników,

c) nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury oraz oświetlenia,

d) wyprowadzania dojść pieszych lub pieszo - rowerowych w kierunku jeziora,

e) niwelacji terenu,

f) tablic informacyjnych,

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - na warunkach, o których mowa w §2 ust. 10 pkt 3 lit. b),

7) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. c), g) i h).

7. W zakresie terenów13KDW i 14KDW -tereny dróg wewnętrznych, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenów - wg oznaczenia graficznego rysunku planu,

2) szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m i 12,0 m, wg rozróżnienia graficznego w rysunku planu,

3) obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a), b) i c) oraz w §2 ust. 9 pkt 3 lit. b) i c),

4) dopuszczenie:

a) obniżenia krawędzi jezdni ze względu, o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 4 lit. a),

b) możliwości utwardzeń nawierzchni, o której mowa w §2 ust. 9 pkt 4 lit. b),

c) możliwości prowadzenia sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

d) realizacji chodników,

e) oświetlenia,

f) wyprowadzania dojść pieszych lub pieszo - rowerowych w kierunku jeziora,

g) niwelacji terenu,

h) tablic informacyjnych,

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - na warunkach, o których mowa w §2 ust. 10 pkt 3 lit. b),

6) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. c), g) i h).

8. W zakresie terenówod 15KX1 do 17KX1 -tereny ciągów pieszo - jezdnych, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenów - wg granic wynikających z ewidencji gruntów oraz oznaczenia graficznego rysunku planu,

2) obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b) oraz w §2 ust. 9 pkt 3 lit. c),

3) dopuszczenie:

a) obniżenia krawędzi jezdni ze względu, o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 4 lit. a),

b) możliwości utwardzeń nawierzchni, o której mowa w §2 ust. 9 pkt 4 lit. b),

c) możliwości prowadzenia sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

d) realizacji chodników,

e) oświetlenia,

f) dojazdu do przyległych terenów wyznaczonych w planie,

g) niwelacji terenu,

h) tablic informacyjnych,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - na warunkach, o których mowa w §2 ust. 10 pkt 3 lit. b),

5) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. c), g) i h).

9. W zakresie terenu18KX2 -teren ciągu pieszego, ustala się:

1) linie rozgraniczenia terenu - wg granic wynikających z ewidencji gruntów oraz oznaczenia graficznego rysunku planu,

2) obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 2 lit. a) i b),

3) dopuszczenie:

a) utwardzenia nawierzchni - gruntowe, kamienne lub z prefabrykatów betonowych,

b) możliwości prowadzenia sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

c) oświetlenia,

d) wyprowadzania dojść pieszych lub pieszo - rowerowych w kierunku jeziora,

e) niwelacji terenu,

f) tablic informacyjnych,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - na warunkach, o których mowa w §2 ust. 10 pkt 3 lit. b),

5) zakaz:

a) podziału nieruchomości,

b) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3 lit. c) i g).

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 1% - dla terenów: 6MN; 7UT1; 8UT2; 10E; 11K; 12KDD; 15KX1; 16KX1 i 17KX1,

2) 5% - dla terenów: 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 13KDW; 14KDW i 18KX2,

3) 15% - dla terenu: 9UT2.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu Nr XXXIII/280/96 z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/344/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/344/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 września 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/344/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej
W OBSZARZE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ W REJONIE ULICY DASZYŃSKIEGO

Zadania własne gminy (m. in. w zakresie komunikacji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarę osiągania docelowych ustaleń planu jak i posiadanych środków zarówno własnych jak i zewnętrznych o charakterze pomocowym. Natomiast przewidywane w planie inwestycje dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz z zakresu tzw. łączności publicznej przewidywane są do finansowania przez inwestorów zewnętrznych (administratorów tych systemów). Zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi z własnych lokalnych źródeł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/344/2013
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ W REJONIE ULICY DASZYŃSKIEGO

1. Przedmiotowy plan miejscowy podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 5 - 27.06.2013 r., z możliwością składania uwag do 11.07 br. W dniu 19.06.2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego.

2. Do projektu przedmiotowego planu miejscowego w toku wyłożenia do publicznego wglądu zgłoszono 6 uwag.

3. Jedna uwaga dotycząca terenów usług turystyki, rekreacji i sportu 8UT2 i 9UT2 składała się z 6-ciu mniejszych uwag dotyczących: minimalnej powierzchni działki usługowej; obowiązku podziału terenu 8UT2; dopuszczenia możliwości szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej; rozszerzenia zakresu usług turystycznych o domki kempingowe; zmniejszenia stawki opłaty planistycznej oraz korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy. Pozostałe pięć uwag dotyczyło terenów wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN w zakresie dopuszczenia mniejszej minimalnej powierzchni nowych działek powstałych wskutek parcelacji istniejących działek.

4. Uwagi z racji poruszanej problematyki mają charakter merytoryczny, dotyczący bezpośrednio ustaleń zawartych w planie.

5. Rada Miejska w Myśliborzu, po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag do projektu przedmiotowego planu miejscowego, przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, oraz podzielając jego stanowisko, postanowiła podtrzymać ustalenia zawarte w w/w liście i tym samym nie uwzględnić uwagi odnoszącej się do terenów 8UT2 i 9UT2 w zakresie dotyczącym infrastruktury technicznej (konieczność podłączenia tych terenów do kanalizacji sanitarnej) oraz nie uwzględnić pozostałych uwag odnoszących się do terenów MN w zakresie dotyczącym możliwości podziału tych terenów na działki mniejsze niż 1000 m2. Pozostałe uwagi zostały uwzględnione.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Myśliborzu w dniu 28 lutego 2012 r. uchwałą Nr XXIV/165/2012 postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Myślibórz w rejonie ulicy Daszyńskiego.

Celem przystąpienia do opracowania planu miejscowego była kompleksowa regulacja wszystkich uwarunkowań dotyczących rozwoju przestrzennego całego obszaru, szczególnie w kontekście postępującej presji inwestycyjnej oraz zabezpieczenia walorów środowiska przyrodniczego. W projekcie tym przewiduje się różne przeznaczenie terenów w zależności od potrzeb wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz, ze szczególnym wyartykułowaniem krajobrazu przyrodniczego oraz uwarunkowań środowiskowych wynikających z przestrzennych form ochrony przyrody.

Projekt planu miejscowego jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Chmielewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama