| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/274 /13 Rady Gminy Stepnica

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) oraz art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 99, z 2010 r. Nr 18 poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2014:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni0,72 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,od 1 ha powierzchni4,10 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni0,26 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej0,57zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej18,38 zł;

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie gastronomii lub bazy noclegowej na potrzeby turystyki, od 1m2 powierzchni użytkowej11,75 zł;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej9,22 zł;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej3,58 zł;

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej5,68 zł;

3) od budowli -2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006), chcący skorzystać z preferencyjnej stawki, o której mowa w § 1 pkt 2 litera "c" jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podstawową (§ 1 pkt 2 lit. b uchwały) podatku od nieruchomości, a stawką preferencyjną (§ 1 pkt 2 lit. c uchwały) .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica


Ryszard Ławicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »