reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/197/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. N 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -6.320,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 320,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6 320,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6 320,00

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

6 320,00

Razem:

6 320,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę -6.320,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

851

Ochrona zdrowia

6 320,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 320,00

4300

Zakup usług pozostałych

6.320,00

Razem:

6 320,00

§ 3. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:14.914.167,21 zł. z tego:

- dochody bieżące:12.300.167,29 zł

- dochody majątkowe:2.613.999,92 zł

§ 4. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:14.084.973,22 zł. z tego:

- wydatki bieżące:12.387.830,52 zł

- wydatki majątkowe:1.697.142,70 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


KAZIMIERZ MENDAK


Uzasadnienie

Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) zobowiązała m.in. jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć, mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Istotne jest, że zgodnie z art. 41 tej ustawy, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej

Wszystkie środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszą być przeznaczone na realizację programów gminnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

W budżecie gminy Stare Czarnowo na rok 2013 zaplanowano pierwotnie dochód z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 48.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego zrealizowane dochody w tym zakresie wyniosły 54.319,37 zł. Zwiększamy zatem plan dochodów w rozdziale 75618 i jednocześnie zwiększamy plan wydatków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.320,00 zł.

Uzyskane poprzez zwiększenie planu środki finansowe planuje się wydatkować na sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych (usługa zlecona zewnętrznemu podmiot - 3.000,00 zł. oraz za działania profilaktyczne przeprowadzone w Zespole szkół w Kołbaczu (cykl szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży - 3.320,00 zł)

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzona zostanie przez specjalistyczną instytucję diagnozy i zagrożeń i posłuży opracowaniu i wdrażaniu optymalnych mechanizmów zaradczych na najbliższe lata.

Wzmożone oddziaływanie profilaktyczne i edukacyjne o charakterze cyklicznych jest spowodowane nasilającymi się zjawiskami wśród dzieci i młodzieży, w tym nadużywaniem środków psychoaktywnych i agresją.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama