reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/1036/13 Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/702/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XXVII/793/13 z dnia 25 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/860/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na potwierdzenie danych zawartych w tej deklaracji:

1) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku, gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości;

2) kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez wspólnotę;

3) kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi i deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną na podstawie takiego aktu, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej przez zarządcę;

4) kopia faktury za zużycie wody z danej nieruchomości z okresu kolejnych 6 lub 12 miesięcy, wybranych z 18 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, jeżeli właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej spełnia warunki określone § 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

5) pismo wyjaśniające przyczyny złożenia nowej deklaracji po zmianie danych, o ile są inne niż zmiana metody ustalenia opłaty, stawki opłaty albo okresu, za który podano ilość zużytej wody;

6) w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania bądź charakteru działalności gospodarczej, likwidację działalności gospodarczej lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ma to wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości ustalających opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości w trakcie okresu, za który podaje się zużycie wody oraz informacja dotycząca wyposażenia nieruchomości w instalacje według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin albo przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin albo przesłać w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej strony internetowej urzędu albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w terminie:

1) do dnia 15 czerwca 2013 r. pierwszą deklarację;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3) 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi";

3) § 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 235).

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 niniejszej uchwały";

4) zmienia się załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały, o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOP 1", który otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały, o nazwie "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej DOP 2", który otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały, o nazwie "ZOP-2 Dane o nieruchomości - załącznik do deklaracji DOP 2" który otrzymuje brzmienie nadane mu załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) dodaje się załącznik Nr 4 do zmienianej uchwały, o nazwie "Wykaz adresów nieruchomości oraz punktów wywozowych - załącznik do ZOP-2";

8) dodaje się załącznik Nr 5 do zmienianej uchwały, o nazwie "Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/1036/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOP_1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/1036/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DOP_2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/1036/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

ZOP_2


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/1036/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ_ADRESOW


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/1036/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

OSWIADCZENIE

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama