reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/434/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) , Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), zwaną dalej dopłatą.

§ 2. 1. Dopłata przysługuje na każdego członka rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej, korzystającego z Programu "Karlińska Karta Rodziny 3+", posiadającego Karlińską Kartę Rodziny 3+, uwzględnionego w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców (jednego rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, w której wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie Gminy Karlino.

3. Przez rodzinę zastępczą należy rozumieć rodzinę opiekującą się trojgiem i więcej dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, w tym rodzinę funkcjonującą w ramach placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w skład której wchodzą:

1) osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej;

2) dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;

3) dzieci biologiczne opiekuna będące rodziną zastępczą do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

4. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka, które:

1) pozostaje w związku małżeńskim;

2) zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym itp., jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

3) jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

§ 3. Dopłatę ustanawia się w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej przez Radę Miejską w Karlinie w odrębnej uchwale.

§ 4. W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej, prawo do dopłaty wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama