reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/435/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmian danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tej zmiany.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6 pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresemhttp://www.epuap.gov.pl .

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

3. Deklarację złożoną w formie elektronicznej uważa się za złożoną w momencie wygenerowania przez składającego oświadczenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/294/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 436).

2. Deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź


Załącznik do Uchwały Nr XL/435/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama