reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/346/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 72.600,00 ZŁ.

1. dział 010Rolnictwo i łowiectwo,rozdział 01095Pozostała działalność,paragraf 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,kwota 55.600,00 zł.

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat za sprzedaż nieruchomości, w związku z nie zrealizowaniem planu sprzedaży nieruchomości wyznaczonych do zbycia w roku 2013.

2. dział 758Różne rozliczeniarozdział 75814Różne rozliczenia finansowe,paragraf 0970Wpływy z różnych dochodów,kwota 10.000,00 zł.

- zmniejszenie planu z tytułu odsetek od lokat bankowych w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tego tytułu.

3. dział 801Oświata i wychowanie,rozdział 80113Dowożenie uczniów do szkól,paragraf 0830Wpływy z usług,kwota 7.000,00 zł.

- zmniejszenie planu z tytułu najmu autobusu gminnego, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tego tytułu.

§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 351.686,00 ZŁ.

1. dział 010Rolnictwo i łowiectwo,rozdział 01095Pozostała działalność,paragraf 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,kwota 30.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z należności z tytułu czynszów za nieruchomości gruntowe na terenach rolnych.

2. dział 700Gospodarka mieszkaniowa,rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami,paragraf 0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,kwota 16.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie.

3. dział 700Gospodarka mieszkaniowa,rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami,paragraf 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,kwota 62.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych.

4. dział 700Gospodarka mieszkaniowa,rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami,paragraf 0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,kwota 24.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

5. dział 710Działalność usługowa,rozdział 71035Cmentarze,paragraf 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,kwota 60.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych.

6. dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,paragraf 0340Podatek od środków transportowych,kwota 15.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych.

7. dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,paragraf 0360Podatek od spadków i darowizn,kwota 75.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

8. dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział 75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,paragraf 0690Wpływy z róznych opłat,kwota 10.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia oraz kosztów poniesionych w związku z prowadzoną egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

9. dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,paragraf 0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,kwota 19.086,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w związku z ponadplanowymi wpływami z tego tytułu.

10. dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,rozdział 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,paragraf 0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,kwota 22.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z ponadplanowymi wpływami z tego tytułu.

11. dział 758Różne rozliczeniarozdział 75814Różne rozliczenia finansowe,paragraf 0920Pozostałe odsetki,kwota 10.000,00 zł.

- zwiększenie planu z tytułu odsetek od lokat bankowych w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tego tytułu.

12. dział 801Oświata i wychowanie,rozdział 80104Przedszkola,paragraf 0970Wpływy z róznych dochodów,kwota 5.600,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z refundacji wydatków, które zostały poniesione na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Radowo Małe, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego oraz Punktu Przedszkolnego na terenie gminy Łobez

13. dział 801Oświata i wychowanie,rozdział 80113Dowożenie uczniów do szkól,paragraf 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,kwota 3.000,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z najmu autobusu gminnego, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tego tytułu.

§ 3. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 5.000,00 ZŁ.

1. dział 710Działalność usługowa,rozdział 71014Opracowania geodezyjne i kartograficzne,kwota
5.000,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 5.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszymi niz planowano kosztami podziałów działek i kosztami związanymi z wznawianiem granic.

§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 284.086,00 ZŁ.

1. dział 600Transport i łączność,rozdział 60016Drogi publiczne gminne,kwota 35.000,00 zł.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 35.000,00 zł.

- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Budowlanej, nawierzchni chodnika do budynków komunalnych przy ul. Niepodległości 56 -60 oraz nawierzchni asfaltowej na
ul. Orzeszkowej (odcinek od ul. Niepodległości do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki)

2. dział 700Gospodarka mieszkaniowa,rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami,kwota 11.370,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 5.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty związane z przygotowaniem działek do przekształcenia z wieczystego użytkowania nieruchomości na własność (koszty wyceny).

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 6.370,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rękojmię, którą należy złożyć przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości do której zamierza przystąpić gmina Łobez. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi działkę o powierzchni 0,2500 ha zabudowaną budynkiem biurowo - usługowo - handlowym. Wysokość rękojmi stanowi jedną dziesiąta sumy oszacowania.

3. dział 750Administracja publiczna,rozdział 75095Pozostała działalność,kwota 6.000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 3.000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 3.000,00 zł.

- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie inkasa oraz wydatki związane z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat (koszty sądowe, opłaty komornicze).

4. dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,rozdział 75495Pozostała działalność,kwota 150.000,00 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 150.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez".

5. dział 801Oświata i wychowanie,rozdział 80104Przedszkola,kwota 29.230,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na dotacje - kwota 29.230,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie.

6. dział 851Ochrona zdrowia,rozdział 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi,kwota 19.086,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 19.086,00 zł.

- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem alkoholizmowi oraz uzależnieniom.

7. dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,rozdzoał 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg,kwota 31.400,00 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 31.400,00 zł.

- zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego (przy ul. Miodowej, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości - Segala - Orzeszkowej (rondo), przy ul. Budowlanej, na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Wybickiego (przy przejsciu dla pieszych) oraz w miejscowości Dobieszewo i Suliszewice.

8. dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdział 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,kwota 2.000,00 zł.

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 2.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo", z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (meble do pomieszczenia kuchennego).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama