reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/350/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Łobez

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 747 i 983) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie Gminy Łobez w wysokości 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Łobez.

§ 2. Warunkiem udzielenia dotacji celowej, o ktorej mowa w § 1 jest zapewnienie opieki nad dziećmi, o których mowa w § 1 w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy złożony Burmistrzowi Łobza do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien zawierać:

1) nazwę lub i imię i nazwisko podmiotu prowadzącego klub dziecięcy,

2) miejsce (adres) prowadzenia klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką klubu,

4) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych opieką,

5) numer i datę wpisu do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łobza,

6) nazwę i numer rachunku bankowego, podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, na który będzie przekazywana dotacja celowa.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołączyć należy kserokopie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do klubu dziecięcego.

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Podstawa udzielenia dotacji będzie zawarcie umowy zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.).

§ 5. Podmiot, ktory otrzymał dotację celową, składa sprawozdanie z jej wykorzystania w terminie do dnia 15 stycznia po roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy podmiot prowadzący klub dziecięcy, dla którego udzielono dotację celową zakończy swoją działalność w trakcie roku, sprawozdanie należy złożyć w terminie do 15 dni od dnia zakończenia działalności.

3. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) dane podmiotu, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 5,

2) okres za jaki składane jest sprawozdanie,

3) liczbę dzieci objętych opieką klubu, na które wypłacono dotację celową w poszczególnych miesiącach,

4) informację o sposobie wykorzystania dotacji,

6) informację o kwocie niewykorzystanej dotacji celowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimeirz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/350/13
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 27 listopada 2013 r.

Burmistrz Łobza

ul. Niepodległości 13

73-150 Łobez

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok …………..

1. Nazwa i adres klubu dziecięcego ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

2. Dane podmiotu prowadzącego klub dziecięcy ………………....................................................

……………………………………………………………………………………………………..

3. Numer i data wpisu klubu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ……………………….

……………………………………………………………………………………………………...

4. Lliczba dzieci, które mają być objęte opieką ………………………………………………………

5. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, na który ma być przekazywana dotacja

………………………………………………………………………………………………………..

6. Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych opieką klubu dziecięcego.

Załączniki:

- kserokopie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do klubu dziecięcego

- ..............................

- ..............................

……………………………………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Brak dotychczas zainteresowania prowadzeniem żłobka na terenie Gminy Łobez , istnieje natomiast możliwość zorganizowania i prowadzenia klubu dziecięcego przez osobę fizyczną, dlatego zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały.

Uzasadnienie podpisał Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama