reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/300/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art.19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) Rada Miejska w Choszcznie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek, zasady ustalania i poboru, terminy płatności oraz zwolnienia od opłaty targowej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) sprzedaży - rozumie się przez to każdą formę sprzedaży w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących w tym wystawienie towaru na targowisku na widok publiczny z oznaczeniem ceny,

2) osobie - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

3) punkcie sprzedaży - rozumie się przez to miejsca, w których dokonuje się sprzedaży, w szczególności zadaszone stoły, kioski, kontenery, pawilony, namioty oraz stragany, z wyłączeniem budynków i ich części.

4) powierzchni sprzedażnej - rozumie się przez to rzeczywistą powierzchnię zajętą przez osobę dokonującą sprzedaży, tj. sumę powierzchni punktu sprzedaży i powierzchni zajętej przed tym punktem,

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Choszczno za jeden m2lub metr bieżący powierzchni sprzedażnej:

1) płodów rolnych, w szczególności warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów - 0,77 zł/m2,

2) pozostałych artykułów - 1,38 zł/m2,

3) wszelkich artykułów na stołach gminnych za każdy rozpoczęty metr bieżący - 1,84 zł/m

2. Ustala się minimalną dzienną stawkę opłaty targowej na kwotę 5,20 zł od punktu sprzedaży.

§ 4. Powierzchnię sprzedażną poszczególnych stanowisk ustala się w umowach lokalizacyjnych.

§ 5. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż trzody chlewnej i bydła oraz innych zwierząt gospodarskich dokonywaną przez hodowców prowadzących gospodarstwo rolne.

§ 6. 1. Na targowiskach mogą być organizowane giełdy lub kiermasze.

2. Za dokonywanie sprzedaży w formach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzienną opłatę targową w wysokości:
1) z samochodów - 82,00 zł za pojazd

2) ze stoisk handlowych - 41,00 zł za stoisko

§ 7. 1. Opłatę, o której mowa w §1, pobiera się w drodze inkasa.

2. Wynagrodzenie za inkaso określa odrębna uchwała.

3. Terminem płatności opłaty jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku, bez względu na czas jej rozpoczęcia i trwania.

4. Opłata staje się wymagalna z chwilą wystąpienia o jej zapłatę przez inkasenta.

5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.

§ 8. Maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 764,62 zł dziennie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 3089).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Mariola Kołodko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama