| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI.206.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność wyrażenia "użytkowej" zawartego w § 1 pkt 1 lit. a i lit. c oraz nieważność § 1 pkt 2 lit. d uchwały Nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Kolegium Izby, badając wstępnie uchwałę w dniu 26 listopada 2013 r., powzięło wątpliwość, co do zgodności jej postanowień z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. c oraz pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dobrzanach pismem z dnia 2 grudnia br. (znak: K.0010.532.KK.2013). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 11 grudnia 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Dobrzany. Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawa.

Określając stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, niewłaściwie wskazano jednostkę miary powierzchni gruntów używając określenia "powierzchnia użytkowa".

Ponadto, w § 1 pkt 2 lit. d uchwały przedmiot opodatkowania określono jako "budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych", tj. w sposób odmienny niż wynikający z przepisów ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, po nowelizacji z 2011 r., opodatkowaniu podlegają budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń.

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność wyrażenia "użytkowej" zawartego w § 1 pkt 1 lit. a i lit. c oraz nieważność § 1 pkt 2 lit. d uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »