| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/245/13 Rady Gminy Kozielice

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XV/128/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie - gmina Kozielice

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012 poz. 647, zmiana z 2012 poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21)Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr X/117/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie - gmina Kozielice oraz po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, uchwalonego uchwałą Nr XV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001r. zmienionego uchwałami: Nr XV/125/2004 z dnia 23 września 2004 r., Nr XXIII/186/2005 z dnia 07 lipca 2005 r., Nr IX/52/2007 z dnia 23 października 2007 r., Nr XXVIII/195/2010 z dnia 18 marca 2010 r. Nr XXVIII/196/2010 z dnia 18 marca 2010 r. oraz XXIII/242/13 z dnia 21 listopada 2013 r., uchwala się zmianę uchwały Nr XV/128/04 z dnia 23 września 2004 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie - gmina Kozielice, w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Zmiana planu obejmuje zmianę ustaleń bez zmiany rysunku planu (zmianę ustaleń zaznaczono kolorem szarym).

1) zmiana ustaleń szczegółowych:

a) § 3 ust. 1-pkt. 2 i pkt.12 - koryguje się zapis ustaleń;

b) § 3 ust. 2 pkt. 2 - koryguje się zapis ustaleń;

c) § 5 ust. 4 pkt. 2 - koryguje się zapis ustaleń;

d) § 6 ust. 3 pkt. 2 - koryguje się zapis ustaleń;

e) § 6 ust. 3- uchyla się pkt. 3 dotyczący przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

f) § 6 - dodaje się ust. 4.

2) zmiana ustaleń końcowych:

§ 8. - uściśla się zapis ustaleń - ust. 1 i 2,

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu- załącznik nr 3.

§ 2. § 2 W treści uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. obowiązują poniższe ustalenia: W § 3. ust. 1

1) pkt. 2 - otrzymuje brzmienie:

" 2) pozostały teren za wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje siłowni wiatrowych, place manewrowe i dojazdy do siłowni wiatrowych będzie użytkowany rolniczo; " ;

2) pkt. 12 - otrzymuje brzmienie:

" 12) Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych pod budowę stałych montażowych i tymczasowych placów i dróg dojazdowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenu. " . W § 3: ust. 2 pkt. 2 - otrzymuje brzmienie:

" 2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się lokalizację stałych montażowych i tymczasowych placów i dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenu. " . W § 5 ust. 4 pkt. 2 - otrzymuje brzmienie:

" 2) wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych o szerokości do 5,0 m w liniach rozgraniczających. " . W § 6 ust. 3:

a) pkt.2 - otrzymuje brzmienie:

" 2) energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana doKrajowego Systemu Energetycznego (KSE) elektroenergetycznymi liniami SN oraz WN,zgodnie z przepisami odrębnymi. " ,

b) pkt. 3 - uchyla się. W § 6: dodaje się ust. 4 - w brzmieniu:

" 4. Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, lokalizowanych poza obszarami chronionymi, zgodnie z przepisami odrębnymi. " .

§ 8. - otrzymuje brzmienie: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1. 20 % dla terenów przeznaczonych:

1) pod fundamenty siłowni wiatrowych,

2) pod place manewrowe i drogi dojazdowe,

2. 0 % dla pozostałych terenów.

§ 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie, przyjęty uchwałą Nr XV/128/04 Rady Gminy Kozielice z 23 września
2004r.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80 poz. 1388 z dnia 4 października 2004 r.) zachowuje swoją moc, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Robert Sójka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/245/13
Rady Gminy Kozielice
z dnia 21 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kozielice rozstrzyga co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie- gmina Kozielice - oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy.

Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków pozabudżetowych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/245/13
Rady Gminy Kozielice
z dnia 21 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40, art. 54 ust. 2 i 3, art. 48 ust.1 i 1a, art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Gminy Kozielice rozstrzyga co następuje:

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie - gmina Kozielice , wyłożonego do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

Zgodnie z art. 48 ust.1 i 1a oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu jest bezprzedmiotowe.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/245/13
Rady Gminy Kozielice
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »