| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/358/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Łobez, przez inne niż jednostawka samorzadu terytorialnego osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnis 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 90 ust. 2b, 2d i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317) Rada Miejska w Łobzie uchwal, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie miasta Gminy Łobez.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Urzędu Miejskiego w Łobzie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego;

3) numer i datę wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Łobez,

4) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły / placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

5) planowaną liczbę uczniów w danym roku budżetowym.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. W przypadku przerwy wakacyjnej w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała przerwa wakacyjna.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Łobez, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 55% wydatkow bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w czesci oswiatowej subwencji ogólnejinnej otrzymywanej przez gminę.

3. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łobez.

§ 5. 1. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Organ prowadzacy niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, składa kwartalne rozliczenia z wykorzystania dotacji, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy informacja.

3. W przypadku zakończenia działalnosci przez dotowane niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w trakcie trwania roku budżetowego, podmiot prowadzący, zobowiazany jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie 30 dni od zakończenia działalności.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o kwocie otrzymanej i wykorzystanej w danym kwartale dotacji oraz zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji od początku roku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łobzie, mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli prawidłowosci wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej placówki jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Burmistrza Łobza

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/286/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 października 2009 r. z późniejszymi zmianami (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 81, poz. 2153 i z 2010 r. Nr 115, poz. 2126).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/358/13
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

…………………………………..

(pieczątka)

……………………………………………..

(miejscowość, data)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY ŁOBEZ
NA ROK ……………

1. WNIOSKODAWCA

a. nazwa przedszkola …………………………………………………………….................................

b. adres ……………………………………………………………………………………...................

c. forma prowadzenia przedszkola ……………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………............................

d. osoba prowadząca przedszkole (imię, nazwisko, adres)

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

2. Numer i data wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę

……………………………………………………………………………………………………….

3. Data rozpoczęcia działalności przedszkola

……………………………………………………………………………………………………….

(dotyczy pierwszego wniosku)

4. Planowana liczba dzieci ………………………………………………………………………..

w tym:

- liczba dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka……....................

- liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności………………………………………...

rodzaj niepełnosprawności ………………………………………………………......

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………….

Pieczątka i podpis składającego wniosek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/358/13
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Informacja o liczbie uczniów

…………………………………..

(pieczątka)

……………………………………………..

(miejscowość, data)

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Nazwa przedszkola ……………………………………………………………………………..

Forma prowadzenia przedszkola ………………………………………………………………..

Liczba dzieci w pierwszym dniu roboczym miesiąca na który składany jest wniosek

Miesiąc, rok .………………………………... liczba dzieci ……………………………………

w tym:

- liczba dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju ……………………………........

- liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ……… rodzaj niepełnosprawności……….......

……………………………………………………………………………………………….

- liczba dzieci spoza Gminy Łobez ………….adres …………………………………………….....

………… adres …………………………………………........

……………………………...........................

(podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej

za sporządzenie informacji)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/358/13
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rozliczenie dotacji

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa)

………………………………………………

(miejscowość, data)

ROZLICZENIE DOTACJI
ZA KWARTAŁ / ROK ……………

Wyszczególnienie

Kwota
otrzymanej
dotacji

Kwota
wykorzystanej
dotacji

Różnica

Za dany kwartał

Narastająco od początku
danego roku budżetowego

………………………………………...........

(podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej

za sporządzanie informacji)


Uzasadnienie

Zmiana obecnie obowiazujacej uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Łobez, wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty w tym zakresie, zaleceń pokontrolnych wydanych gminom po kontrolach przeprowadzonych przez NIK oraz stanowisk wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w zakresie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »