| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/585/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część ulicy Romualda Traugutta na południe od ulicy Zgoda i narożnik terenu mieszkaniowo - usługowego między ulicą Romualda Traugutta a ulicą Zgoda

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/333/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami: Zwycięstwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, lasem i osiedlem Rokosowo Północ w Koszalinie - w rejonie ulic Romualda Traugutta i Zgoda, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina przyjętego uchwałą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 września 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część ulicy Romualda Traugutta na południe od ulicy Zgoda i narożnik terenu mieszkaniowo - usługowego między ulicą Romualda Traugutta a ulicą Zgoda, zwany dalej "planem" obejmujący obszar o powierzchni 0,4691 ha.

2. Granice obszaru objętego planem, określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania.

4. Integralną część niniejszej uchwały stanowią :

1)załącznik nr 1 - rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Romualda Traugutta i Zgoda w Koszalinie", sporządzony w skali 1:500;

2)załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina dla terenu objętego planem;

3)załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4)załącznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 2. Ilekroć w planie jest mowa o:

1)terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowo-literowym, dla którego określono ustalenia szczegółowe;

2)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która ogranicza obszar sytuowania budynków, przy czym nie dotyczy ona:

a) okapów i gzymsów wysuniętych poza tę linię na odległość mniejszą niż 0,8 m,

b) balkonów, loggi, tarasów, daszków bez podpór, studzienek doświetlających piwnice, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp wysuniętych poza tę linię na odległość mniejszą niż 1,5 m,

c) pochylni dla osób niepełnosprawnych,

d) warstwy izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej - dla budynków istniejących;

3)obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obowiązek usytuowania bezpośrednio przy linii minimum 70 % powierzchni wykończonego lica ściany budynków, przy czym nie dotyczy ona:

a) okapów i gzymsów wysuniętych poza tę linię na odległość mniejszą niż 0,8 m,

b) balkonów, loggi, tarasów, daszków bez podpór, studzienek doświetlających piwnice, schodów zewnętrznych, pochylni wysuniętych poza tę linię na odległość mniejszą niż 1,5 m,

c) pochylni dla osób niepełnosprawnych,

d) warstwy izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej - dla budynków istniejących;

4)usługach - należy przez to rozumieć działalność nieuciążliwą w myśl przepisów odrębnych, której celem jest zaspokajanie niematerialnych i materialnych potrzeb ludności.

§ 3. W tekście planu oraz na rysunku planu ustala się następujące symbole literowe określające przeznaczenia poszczególnych terenów elementarnych:

1)MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2)KDG - teren drogi publicznej klasy głównej;

3)KDW - teren drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

§ 4. Położenie linii rozgraniczających tereny elementarne, należy ustalić poprzez pomiar z rysunku planu w osi grubości tych linii.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)dopuszcza się lokalizację na terenie działki lub na budynku nowych urządzeń reklamowych, związanych wyłącznie z prowadzoną tam działalnością;

2)zakazuje się instalowania tablic i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;

3)na terenie oznaczonym symbolem 3 KDG oraz 4 KDW, zabrania się lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych;

4)urządzenia reklamowe lokalizowane na budynkach powinny być dostosowane formą, stylem oraz proporcjami do kompozycji i detalu elewacji oraz nie mogą przesłaniać otworów okiennych; powierzchnia reklam nie może przekraczać 5% powierzchni elewacji, na której są umieszczane;

5)dopuszcza się realizację wyłącznie ażurowych ogrodzeń od strony dróg publicznych, w których powierzchnia materiału nieprzejrzystego wliczając w to słupki przęseł i cokół nie będzie stanowić więcej niż 25% powierzchni widoku ogrodzenia, przy czym cokół nie może być wyższy niż 30 cm.

§ 6. Ustala się następujące zasady i warunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)nakaz segregacji odpadów stałych, według grup asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy czym dopuszcza się ich tymczasowe składowanie na obszarze nieruchomości przed wywozem na składowisko odpadów komunalnych;

2)zachowanie istniejącej zieleni nie kolidującej z zagospodarowaniem zgodnym z ustaleniami planu.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - część obszaru planu, zgodnie z rysunkiem planu zawarta jest w strefie W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w której obowiązuje współdziałanie z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi oraz przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym pracami ziemnymi na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 8. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)wyznacza się następujące obszary przestrzeni publicznych:

a) teren drogi publicznej oznaczonej symbolem 3 KDG,

b) teren drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, oznaczonej symbolem 4 KDW;

2)w pasie drogowym drogi publicznej lub wewnętrznej dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych komunikacji autobusowej, w tym z wbudowanym lub odrębnym kioskiem handlowym, o jednolitym z wiatą wyrazie architektonicznym.

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów kształtowania zabudowy i wskaźników dotyczących zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych.

§ 10. Ustalenia dotyczące podziałów oraz zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości :

1)w obszarze planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;

2)podziały nieruchomości - stosownie do potrzeb i zgodne z liniami rozgraniczającymi tereny elementarne;

3)minimalne powierzchnie oraz szerokość frontu od strony drogi 3KDG dla nowo wydzielanych działek budowlanych, określono w ustaleniach szczegółowych dotyczących zasad podziału nieruchomości.

§ 11. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, oświetlenie terenu dróg publicznych, ciepło, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych, należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, lokalizowane w pasach drogowych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, a w przypadku braku możliwości technicznych, dopuszcza się prowadzenie sieci przez inne tereny elementarne;

2)ustalenia planu nie ograniczają możliwości likwidacji, rozbudowy oraz modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej, zastosowania rozwiązań zamiennych i zastosowania innych parametrów dla projektowanej infrastruktury technicznej niż wskazane w planie, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

3)zaopatrzenie w wodę - z ogólnomiejskiego systemu wodociągowego;

4)odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni komunikacji kołowej i pieszej - do kanalizacji deszczowej komunalnej, przy czym dopuszcza się gromadzenie wody opadowej w granicach własnej działki na potrzeby gospodarcze, w tym podlewanie terenów zielonych;

5)odprowadzenie ścieków sanitarnych - do miejskiego systemu kanalizacyjnego;

6)zaopatrzenie w ciepło - z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych, niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła,

7)zaopatrzenie w energię elektryczną , oświetlenie terenu - z sieci ogólnomiejskiej;

8)zaopatrzenie w gaz - z sieci ogólnomiejskiej;

9)obsługa komunikacyjna - zgodnie z wymogami określonymi w ustaleniach szczegółowych.

2. Zasady powiązań sieci infrastruktury technicznej i komunikacji z układem zewnętrznym:

1)obszar objęty planem jest powiązany z układem zewnętrznym poprzez istniejące sieci infrastruktury technicznej znajdujące się w ulicy Romualda Traugutta i ulicy Zgoda;

2)droga, oznaczona symbolem 3 KDG stanowi fragment ulicy Romualda Traugutta będącej drogą publiczną klasy głównej;

3)droga wewnętrzna oznaczona symbolem 4 KDW - dostępna z istniejącego zjazdu z ul. Romualda Traugutta.

3. Zasady i wskaźniki dla określania ilości miejsc postojowych na terenie realizacji inwestycji:

1)budowa budynku, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku, a także zmiana sposobu użytkowania budynku, jest możliwa po zapewnieniu wymaganej, odpowiedniej liczby miejsc postojowych na terenie działki budowlanej, liczonych odrębnie dla każdej z funkcji, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, wliczając w to miejsca na wjeździe na działkę budowlaną oraz w garażu wbudowanym w budynek,

b) dla usług zamieszkania zbiorowego - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe,

c) dla usług takich jak: administracja, biura, banki, opieka zdrowotna, rozrywka - 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla gastronomii - 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej sali konsumpcyjnej;

2)dla istniejących lub nowych lokali usługowych o powierzchni użytkowej do 50 m2 zlokalizowanych w istniejących budynkach, nie wymaga się zapewnienia miejsc postojowych;

3)w przypadku braku technicznych możliwości realizacji wymaganej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki, dopuszcza się realizację brakujących miejsc na terenie pasa drogi wewnętrznej 4 KDW;

4)ustaleń punktu 1 lit. a nie stosuje się w przypadku, gdy rozbudowa lub nadbudowa budynku powoduje konieczność zapewnienia nie więcej, niż 1 miejsca postojowego.

§ 12. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:

1)do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów, dziełek i istniejących budynków niezgodnych z ustaleniami planu, bez możliwości ich rozbudowy lub nadbudowy;

2)ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych (kioski, kontenery, namioty) - z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN/U o powierzchni 0,0877 ha ustala się:

1)przeznaczenie : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa w układzie szeregowym - pierzejowym,

b) wysokość zabudowy - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia w poddaszu użytkowym, ścianka kolankowa nie może być wyższa niż 120 cm mierząc od poziomu podłogi poddasza, a maksymalna wysokość zabudowy do wierzchu kalenicy - do 12 m,

c) dachy strome dwuspadowe, symetryczne, z najwyższą kalenicą równoległą do ulicy 3KDG, kąt nachylenia głównych połaci dachowych do poziomu - od 29° do 35° o jednolitym spadku na budynkach pierzei, z dopuszczeniem lukarn, przekrytych dachami również o mniejszych spadkach, przy czym główne połacie dachowe nie mogą stanowić mniej niż 60% całej powierzchni dachu mierzonej w rzucie poziomym.

d) powierzchnia zabudowy - nie mniejsza niż 30% i nie większa niż 65% powierzchni działki budowlanej,

e) wskaźnik intensywności zabudowy - nie mniejszy niż 0,60 i nie większy niż 1,95;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 5 % jej powierzchni,

b) teren podlega ochronie środowiska przed hałasem, jako teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;

4)zasady podziału nieruchomości:

a) minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej - 270 m2,

b) minimalna szerokość od strony ulic wydzielanej działki budowlanej - 15 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 10°;

5)zasady dotyczące komunikacji oraz miejsc postojowych:

a) dojście i dojazd - od strony ul. Zgoda, z drogi wewnętrznej 4 KDW, oraz dojście z ul. Romualda Traugutta - 3 KDG,

b) ilość miejsc postojowych zgodnie z § 11 ust. 3;

6)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - stosownie do potrzeb, zgodnie z § 11 ust. 1.

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN/U o powierzchni 0,0109 ha ustala się:

1)przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zakaz nowej zabudowy, dopuszcza się pozostawienie istniejącej zabudowy stanowiącej fragmenty zabudowy zlokalizowanej poza obszarem planu, bez możliwości rozbudowy lub nadbudowy, z dopuszczeniem dociepleń;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu powierzchni działki budowlanej - nie mniejszy niż 5 % jej powierzchni,

b) teren podlega ochronie środowiska przed hałasem, jako teren zabudowy mieszkaniowo usługowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;

4)zasady podziału nieruchomości:

a) podział zgodny z liniami rozgraniczającymi teren,

b) dopuszcza się podział w celu przyłączenia wydzielanych działek do przylegających działek sąsiednich, położonych poza planem, dla poprawy warunków ich zagospodarowania;

5)zasady dotyczące komunikacji oraz miejsc postojowych: dojście i dojazd - istniejące od strony ul. Romualda Traugutta, zakaz lokalizowania miejsc postojowych;

6)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - stosownie do potrzeb, zgodnie z § 11 ust. 1.

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDG o powierzchni 0,2756 ha ustala się:

1)przeznaczenie:

a) teren drogi klasy głównej, z dopuszczeniem obniżenia klasy na zbiorczą, obsługującej ruch tranzytowy i tereny przyległe,

b) dopuszcza się lokalizację wiaty przystankowej oraz kiosku zgodnie z § 8 pkt 2,

c) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą drogi;

2)zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość między liniami rozgraniczającymi - zgodna z rysunkiem planu i minimalnie 21 m,

b) docelowo jezdnia po dwa pasy ruchu w obu kierunkach,

c) chodniki obustronne,

d) ścieżki rowerowe obustronne, z możliwością zintegrowania z chodnikiem,

e) oświetlenie drogi,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3)w zakresie infrastruktury technicznej oraz parametrów sieci uzbrojenia terenu; dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym ulicy stosownie do potrzeb:

a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy O100,

b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy O 300,

c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy O 200,

d) sieci gazowej śr/c o minimalnej średnicy O 63,

e) sieci energetycznych podziemnych n/n oraz śr/n,

f) sieci oświetlenia ulicznego,

g) sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, podziemnych o minimalnej średnicy 2x O88/200,

h) sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w kanalizacji teletechnicznej i innych sieci niskoprądowych;

4)zasady podziału nieruchomości - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KDW o powierzchni 0,0949 ha ustala się:

1)przeznaczenie:

a) teren drogi wewnętrznej, obsługującej tereny przyległe z przyległymi do jezdni miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, z dopuszczeniem lokalizacji wiaty przystankowej oraz kiosku zgodnie z § 8 pkt 2, dla obsługi komunikacji miejskiej,

b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą drogi;

2)zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość między liniami rozgraniczającymi - zgodna z rysunkiem planu, minimum 14 m, dopuszcza się pozostawienie istniejącego zjazdu z możliwością jego przebudowy - z ulicy Romualda Traugutta oznaczonej symbolem 3 KDG,

b) oświetlenie drogi,

c) na każde 4 miejsca postojowe, na terenie zlokalizować drzewo z otoczeniem izolacyjnym gruntu o szerokości minimum 60 cm od pnia;

3)w zakresie infrastruktury technicznej oraz parametrów sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym stosownie do potrzeb:

a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy O100,

b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy O 300,

c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy O 200,

d) sieci gazowej śr/c o minimalnej średnicy O 63,

e) sieci energetycznych podziemnych n/n oraz śr/n,

f) sieci oświetlenia ulicznego,

g) sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, podziemnych o minimalnej średnicy 2x O88/200,

h) sieci telekomunikacyjnej zlokalizowane w kanalizacji teletechnicznej i innych sieci niskoprądowych;

4)zasady podziału nieruchomości - zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 17. Określa się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, dla ustalenia przez Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej opłaty w związku za zbyciem przez właściciela albo użytkowania wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych planem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 19. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXI/488/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami : Zwycięstwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, lasem, i osiedlem Rokosowo Północ w Koszalinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 100, poz. 2031 oraz z 2011 r. Nr 83, poz.1549).

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie


Stefan Turowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/585/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/585/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina dla terenu objętego planem


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/585/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238), Rada Miejska Koszalinie, po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część ulicy Romualda Traugutta na południe od ulicy Zgoda i narożnik terenu mieszkaniowo - usługowego między ulicą Romualda Traugutta a ulicą Zgoda, ujętymi w przedstawionym wykazie stanowiącym integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych, nie uwzględnia uwag, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Koszalina.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/585/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238) Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co następuje:

Art.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców ustalone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmują:

1)budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2)budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

3)budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci wodociągowej;

4)przebudowę lub rozbudowę drogi publicznej oznaczonej symbolem 3 KDG;

5)przebudowę lub budowę drogi wewnętrznej jako publicznej - ogólnodostępnej oznaczonej symbolem 4 KDW;

6)budowę oświetlenia dróg.

Art.2. Zasady finansowania zadań własnych gminy:

1)finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy kolejny rok;

2)zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych, finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami;

3)zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, finansowane będą na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przez budżet miasta lub na podstawie umów z innymi podmiotami;

Art.3. Zadania w zakresie budowy pozostałych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane i finansowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »