reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/240/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645), art. 194 ust. 2 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 roku poz. 135, poz. 154, poz. 866),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/152/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustalając dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uwzględnia się dochody o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. . Dz. U. 2013 r. poz. 182 ze zm.).";

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dokonuje się w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie przekroczy 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dna 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)";

3) § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

) długotrwała choroba";

4) § 2 ust. 4 pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

bezrobocie";

5) § 2 ust. 4 pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających";

6) w § 2 ust. 4 pkt 1 wprowadza się lit. k w brzmieniu:

brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania, przy zachowaniu należytej staranności";

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

. W przypadku osiągania przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochodu przekraczającego kwotę 250% kryterium dochodowego wymienionego w § 2 ust. 3 uchwały oraz
w przypadku niezaistnienia żadnej z okoliczności wskazanych w § 2 ust. 4 uchwały osoby te ponoszą opłatę za pobyt dziecka lub dzieci
w pieczy zastępczej, w wysokości odpowiadającej łącznej wysokości świadczeń i dodatków przyznanych rodzinie zastępczej na to dziecko, a w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej,
w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.";

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, następuje w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej, na której ciąży obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) lub wystąpiła co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami następuje ponadto gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kwoty dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

2) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa
w art. 142 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

3. Przy ustalaniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.".

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się zmiany niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Powiatu


Mateusz Flotyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama