reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 580.000,00 ZŁ.

1. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów, kwota 580. 000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko, zgodnie z którym dochody z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego należy ujmować w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w paragrafie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin.

§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 792.500,00 ZŁ.

1. dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 210.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, środków finansowych związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1) "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - w kwocie 120.000,00 zł,

2) "Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów" - w kwocie 90.000,00 zł.

2. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), kwota 540.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko, zgodnie z którym dochody z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego należy ujmować w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w paragrafie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin.

3. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), kwota 40.000,00 zł.

- zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęło stanowisko, zgodnie z którym dochody z tytułu dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego należy ujmować w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w paragrafie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin.

4. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota 2.500,00 zł.

- zwiększenie planu dochodów z tytułu środków finansowych pozyskanych z Fundacji pn. "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto". Program skierowany jest do uczniów klas I - III uczęszczajacych do Zespołu Szkół Gimnazjalnych i realizowany będzie w okresie ferii zimowych. Zakłada on poszerzenie i uzupełnienie wiedzy ekonomicznej, zawartej w podstawie programowej w zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Kwota dotacji stanowi wysokość wynagrodzenia nauczyciela realizującego Program.

§ 3. ZMNIEJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 37.000,00 ZŁ.

1. dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota 37.000,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 37.000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 4. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH O KWOTĘ 249. 500,00 ZŁ.

1. dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 37.000,00 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 37.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Odnoga Węgorzyńska w mieście Łobez".

2. dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, kwota 2.500,00 zł.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 2.500,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela realizujacego Program pn. "Na własne konto" (stosownie do zmian w planie dochodów okreslonych w §1 ust. 2 uchwały)

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 120.000,00 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 120.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

4. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, kwota 90.000,00 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 90.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów" - kwota 90.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama