reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/413/2013 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645),

§ 1. Uchwala się Regulamin świetlic wiejskich, obowiązujący w świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Kołbaskowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/413/2013
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

§ 1. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Kołbaskowo i są częścią składową mienia komunalnego Gminy.

2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlic wiejskich sprawuje Wójt Gminy Kołbaskowo, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.

3. Administratorem obiektu świetlicy wiejskiej jest Urząd Gminy w Kołbaskowie.

4. W ramach świetlic wiejskich funkcjonują świetlice środowiskowe.

5. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Kołbaskowo.

§ 2. 1. Świetlica jest miejscem spotkań mieszkańców gminy i służy mieszkańcom do:

1) organizacji zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej,

2) organizacji warsztatów, zajęć itp. dla mieszkańców,

3) spotkań sołtysa i mieszkańców sołectwa z przedstawicielami władz gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,

4) spotkań członków organizacji działających na terenie gminy,

5) organizacji uroczystości i imprez okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy,

6) realizacji przedsięwzięć promujących Gminę.

2. Ze świetlicy można korzystać w ramach prowadzonych zajęć zorganizowanych lub spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej.

3. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.

§ 3. 1. Korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do:

1) przestrzegania niniejszego regulaminu,

2) kulturalnego zachowania się,

3) korzystania z urządzeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem,

4) dbania o świetlicę wraz z wyposażeniem (np. meble, zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne), nie może być ono niszczone, przywłaszczane przez uczestników, ani wynoszone poza teren świetlicy,

5) sprzątania po sobie.

2. Korzystający ze świetlicy może zostać pozbawiony prawa korzystania ze świetlicy, gdy:

1) naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna świetlicy lub innego uczestnika zajęć,

2) swoim zachowaniem wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających,

3) dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy,

4) dopuści się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych w pomieszczeniach świetlicy,

5) dopuści się zakłócania porządku świetlicy, przeszkadzania w zajęciach i używania słów wulgarnych.

§ 4. W świetlicy oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:

1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

2) zakłócania porządku,

3) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,

4) korzystania ze świetlicy wiejskiej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub stwarzającym zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy,

5) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,

6) korzystania ze świetlicy wiejskiej od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sposób zakłócający ciszę nocną,

7) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.

§ 5. 1. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane w świetlicy muszą być uzgodnione z Wójtem Gminy Kołbaskowo.

2. Świetlicą i mieniem stanowiącym jej wyposażenie w imieniu gminy zarządza opiekun świetlicy, który odpowiada za to mienie w zakresie wynikającym z umowy.

3. Korzystanie ze świetlicy określa Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie ustalenia opłaty i zasad wynajmu świetlic oraz pomieszczeń przynależnych stanowiących mienie gminy.

4. Opiekun świetlicy dysponuje kluczami do świetlicy wiejskiej i osobiście udostępnia świetlicę użytkownikom oraz odbiera i zamyka świetlicę po zakończeniu zorganizowanych przedsięwzięć.

5. Świetlica udostępniana jest przez opiekuna świetlicy osobom pełnoletnim.

6. W przypadku organizowania w świetlicy przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.

7. Dysponenci i korzystający ze świetlicy organizując przedsięwzięcia w świetlicy mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem.

8. W przypadku świetlicy w Będargowie nie udostępnia się pomieszczeń punktu przedszkolnego, tj. sali edukacyjnej i toalety dla przedszkolaków.

9. Dysponenci oraz użytkownicy świetlicy, korzystając z obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych.

10. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicy korzystający ze świetlicy zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlicy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama