reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/413/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Drawsku Pomorskim

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, zwany dalej Ośrodkiem, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz.182 ze zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.),

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

9) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259),

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),

11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.1228 ze zm.),

12) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1456),

13) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.),

14) ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984),

15) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

16) innych ustaw, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy społecznej

17) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Drawsko Pomorskie.

2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Drawska Pomorskiego.

5. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Drawsko Pomorskie.

6. Ośrodek ma swoją siedzibę w Drawsku Pomorskim przy ulicy Starogrodzkiej 9.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

3) wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzenie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

§ 4. Ośrodek realizuje:

1) zadania własne oraz zlecone gminy określone w ustawie o pomocy społecznej,

2) zadania wynikające z innych ustaw, w szczególności:

a) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

b) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) prowadzenie postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym,

d) realizowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

e) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

f) realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

h) realizowanie zadań wynikających z ustawy o prawie energetycznym.

§ 5. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną, ochroną poziomu życia osób i rodzin oraz innymi instytucjami, które wykonując swoje zadania mogą przyczynić się do rozwiązania problemu interesanta pomocy społecznej.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

3. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu gminy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień i pełnomocnictw do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych.

3. Burmistrz Drawska Pomorskiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka.

4. Kierownik nawiązuje stosunek pracy z pracownikami Ośrodka.

5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

§ 7. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

2. Regulamin Organizacyjny jest wprowadzany w życie zarządzeniem Kierownika Ośrodka.

§ 8. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Drawska Pomorskiego wydaje Kierownik Ośrodka.

§ 9. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział 4.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 10. Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

§ 12. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy.

§ 13. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określony w budżecie gminy.

§ 15. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Traci moc uchwała Nr XX/181/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim oraz uchwała Nr XXIV/205/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Uzasadnienie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim jako jednostka organizacyjna gminy Drawsko Pomorskie działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

Duża ilość zmian w przepisach prawa spowodowała konieczność dokonania zmian w dotąd obwiązującym statucie z uwzględnieniem nowych zadań jednostki, wynikających z nowych aktów prawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama