reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/422/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

DOCHODY W złotych

(-)zmniejszenia

(+)zwiększenia

852

POMOC SPOŁECZNA

-

25.966,08

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

25.966,08

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dodatek energetyczny)

-

25.966,08

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


-


155.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

155.000

23206207
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (kino)
-

-
36.000

119.000

RAZEM

-

180.966,08

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

WYDATKI W złotych

(-)zmniejszenia

(+)zwiększenia

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

200.000

200.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200.000

200.000

4270
4270


4300

6050Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)
Remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy:
Zakup usług remontowych
1.Remont elewacji budynku mieszkalnego przy Pl.Orzeszkowej 2a
Zakup usług pozostałych
1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Obr.Westerplatte 26
2.Rozbiórka budynków gospodarczych na podwórku przy ul.Ratuszowej 7
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych
1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego i remont budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14200.000
--

---
25.00030.000

15.000130.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

58.000

80101

Szkoły podstawowe

-

58.000


6050

Gmina
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej w Nętnie

-

58.000

852

POMOC SPOŁECZNA

-

33.966,08

85215

Zl.

Dodatki mieszkaniowe

-

25.966,08

3110
4210

Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia

-
-

25.456,94
509,14

85295

Pozostała działalność

-

8.000


3020
3110
4300
4700

ZUK
Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej


-
-
-

-


1.000
4.220
980

1.800

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


-


11.000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

11.000

3250

Stypendia różne

-

11.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

42.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

42.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo
2.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej

-

-

25.000

17.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


-


36.000

92109

Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

36.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


-


36.000

RAZEM

200.000

380.966,08

§ 3. W uchwale nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie - 56.072.466,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 55.131.647,08 zł,

2) dochody majątkowe - 940.819,03 zł.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie - 57.872.466,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 51.784.732,33 zł,

2) wydatki majątkowe: - 6.087.733,78 zł.

a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) - 6.087.733,78 zł";

3) §6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/422/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/422/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2014 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/422/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/422/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama