reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-4(6)/2014/517/XIV/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 lutego 2014 r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - tekst jednolity), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o. o.
z siedzibą w Drawsku Pomorskim
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 24 stycznia 2014 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 27 stycznia 2014 r., w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2013 r. Nr OSZ-4210-39(7)/2013/517/XIV/APo1

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 19 sierpnia 2013 r. Nr OSZ-4210-39(7)/2013/517/XIV/APo1 zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone w dniu 9 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/224/517/U/2/98/EB (ze zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/236/517/U/2/98/EB (ze zm.).

Pismem z dnia 24 stycznia 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 sierpnia 2013 r. W toku postępowania Przedsiębiorstwo było wezwane do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień, co uczyniło w dniu 3 lutego 2014 r. Pismem z dnia 3 lutego 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. W dniu 6 lutego 2014 r. Przedsiębiorstwo zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia.

Zmianę cen i stawek opłat za dostarczanie ciepła, poprzez ich podwyższenie, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wyższymi kosztami pozyskania gazu, w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w grupie D w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Wzrost kosztów zakupu paliwa zużywanego do produkcji ciepła stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), która umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznaję, że zostały spełnione przesłanki określone w przywołanym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 121/).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53).

Inspektor Arkadiusz Pogodziński.

Otrzymują:

1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-4(6)/2014/517/XIV/APo1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama