| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/295/2014 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzieloną w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", w szczególności: osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, objętym wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/164/2005 Rady Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj., Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 529).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Uzasadnienie

Dnia 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów podjęła. uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. Nr 221)

Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. W przypadku nieprzystąpienia przez gminę do Programu (niepodpisania umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) gmina realizuje zadania obowiązkowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, finansując je ze środków własnych (bez dotacji z budżetu państwa).

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość dotacji ustalana jest między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i jest określona w umowie o udzielenie dotacji gminie.

W związku z tym, że Program zakłada wsparcie finansowe przez Rząd z budżetu państwa gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wszelkie działania gmin w zakresie realizacji ww. zadań oparte są o obowiązujące przepisy o pomocy społecznej.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedkładanej uchwały jest zasadne.

Sporządził: T. Suchoński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »