reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/417/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętego uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwala sięzmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej Morskiej, uchwalonego uchwałą Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1105), o powierzchni około 0,2 ha, zwaną dalej zmianą planu.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zagospodarowanie terenu centralnego miasta i miejsca koncentracji usług oznaczonego w planie symbolem CM.01.

3. Granice zmiany planu ustala rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek zmiany planu - stanowiący załącznik Nr 1;

2) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" - stanowiący załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik Nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej, uchwalonym uchwałą Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz.1105), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 30 otrzymuje brzmienie:

Dla terenu CM.01o powierzchni 0,2012 haustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zasady i warunki parcelacji terenu: zakaz dokonywania podziału geodezyjnego terenu;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowiązek zachowania zespołu budynków Małego Młyna - gabarytów i formy architektonicznej, detalu i stolarki oraz materiału i kolorytu elewacji, zachowanie i kształtowanie obiektów oraz otoczenia zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,

b) w granicach wydzielenia wewnętrznego CM.01/1 ustala się obowiązek odtworzenia i zachowania otwartego przepływu rzeki Młynówki,

c) w granicach wydzielenia wewnętrznego CM.01/2 ustala się obowiązek zachowania czytelnego przebiegu kanału młyńskiego,

d) dla rozbudowy funkcji hotelowej i gastronomicznej dopuszcza się lokalizację nowego budynku usytuowanego poza zespołem Małego Młyna, stanowiącego neutralne, harmonijne tło dla zabudowy historycznej,

e) dopuszcza się połączenie nowego budynku w parterze łącznikiem z budynkiem Małego Młyna, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy parteru,

f) ustalenia dla nowej zabudowy:

- zabudowa o szczególnych wymaganiach architektonicznych - wymóg realizacji zabudowy o wysokim poziomie estetycznym pod względem projektowym, materiałowym i wykonawczym,

- dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,50,

- dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ = 1,25,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,25,

- wysokość nowej zabudowy od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 31,70 m n.p.m.,

- koloryt elewacji stonowany, stanowiący tło dla ceglanej elewacji Małego Młyna,

- przekrycie nowej zabudowy dachem o prostej formie, bez akcentów architektonicznych i naczółków, o równym nachyleniu połaci, lub dachem płaskim bez attyki,

- usytuowanie nowej zabudowy zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi na rysunku planu,

- poziom posadzki parterów do 0,5 m nad poziomem terenu,

- dopuszcza się lokalizację garażu podziemnego,

g) ogrodzenia w formie żywopłotów, dopuszczalne ogrodzenia ażurowe na podmurówce z cegły i parkany ażurowe o wysokości do 1,4 m, zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;

3) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy 01.KD.G, 06.KD.D i 09.KD.P,

b) dojazdy do posesji z ulicy 01.KD.G i 06.KD.D, dojazd do części posesji położonej przy ulicy 09.KD.P dopuszczalny poprzez ulicę 09.KD.P,

c) dopuszcza się możliwość bilansowania do 50% wymaganych miejsc parkingowych na terenie ogólnodostępnych parkingów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;

4) warunki ochrony:

a) teren objęty strefą "B" ochrony układów przestrzennych i strefą "E" ochrony ekspozycji Starego Miasta,

b) zespół budynków Małego Młyna przy ul. Gdańskiej 5 wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego nr rej. A-180.";

2) w § 33 w pkt 2 lit.ł otrzymuje oznaczenie lit.m;

3) dla terenu objętego zmianą planu zmienia się rysunek planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Masłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/417/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/417/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego"


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/417/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) rozstrzyga się, co następuje:

Do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiejwyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 listopada do 10 grudnia 2013 roku, nie wniesiono żadnych uwag w wyznaczonym do dnia 24 grudnia 2013 roku terminie. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/417/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późniejszymi zmianami), zadanie własne gminy.

§ 2. Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiejnie wprowadza nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych wspólnie przez gminę i inne podmioty.

§ 3. Zmiana planu nie będzie miała wpływu na zwiększenie przyszłych kosztów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są finansowane ze środków publicznych.

§ 4. W związku z powyższym nie przewiduje się zmiany sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama