reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/418/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" przyjętego uchwałą Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwala sięzmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego, uchwalonego uchwałą Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz.684), o powierzchni 0,52 ha, zwaną dalej zmianą planu.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zagospodarowanie śródmiejskich terenów mieszkaniowych oznaczonych w planie symbolami: SM.18 (część), SM.20 i SM.21 oraz terenów komunikacji oznaczonych w planie symbolami: 09.KD.D, 10.KD.W i 15.KD.P.

3. Granice zmiany planu ustala rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek zmiany planu - stanowiący załącznik Nr 1;

2) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" - stanowiący załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik Nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego, uchwalonym uchwałą Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz.684), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Teren objęty planem położony jest na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody podziemnej "Stargard - Południe", obowiązują zasady i ograniczenia zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.";

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

1. Na terenie objętym planem znajduje się następujący obszar zabytkowy objęty ochroną na podstawie przepisów odrębnych - część układu przestrzennego Starego Miasta w obrębie murów staromiejskich wraz z przyległym obszarem, miejsce fos i wałów obronnych, w całości wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. 40, decyzją nr Kl.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955 r. (na rysunku planu granice obszaru pokrywają się z granicami strefy "A" ochrony konserwatorskiej).

2. Na terenie objętym planem znajdują się następujące obiekty zabytkowe objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych:

1) kościół p.w. św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętego Jana Chrzciciela 1 wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 3 (z 07.11.1953 r.);

2) część obwarowań miejskich (pozostałości murów z bramą Świętojańską, basztą Białogłówką, bramą Portową i bramą Wałową, tereny wałów i fos) w całości wpisanych do rejestru zabytków pod nr rej. 231 (z 06.04.1957 r.);

3) pałac przy ulicy Portowej 3 wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 8 (z 19.06.1999 r.);

4) spichlerz przy ulicy Spichrzowej 1 wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. 372 (z 18.11.1959 r.).

3. Na terenie objętym planem obejmuje się ochroną następujące obiekty zabytkowe:

1) plebania przy ul. Świętego Jana Chrzciciela 1 - ujęta w gminnej ewidencji zabytków, wytypowana do wpisu do rejestru zabytków;

2) budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 21 (w granicach zgodnych z rysunkiem planu) - ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wytypowany do wpisu do rejestru zabytków;

3) budynki przy ul. Wita Stwosza 1a i 1b - ujęte w gminnej ewidencji zabytków;

4) budynek przy ul. Klasztornej 2 - ujęty w gminnej ewidencji zabytków;

5) willa przy ul. Wojska Polskiego 3;

6) most nad Kanałem Młyńskim w ciągu ul. Bolesława Chrobrego - ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

4. Na terenie objętym planem ustala się następujące obszary objęte szczególnymi zasadami ochrony ze względu na wartości kulturowe:

1) strefa "A" ścisłej ochrony układów przestrzennych - ochrony historycznego zespołu zabytkowego Starego Miasta;

2) strefa "K1" ochrony krajobrazu - ochrony pasa zieleni parkowej otaczającej mury Starego Miasta;

3) strefa "K2" ochrony krajobrazu - ochrony terenu dawnego cmentarza judaistycznego w sąsiedztwie willi przy ulicy Wojska Polskiego 3;

4) strefa "E" ochrony ekspozycji - ochrony sylwety Starego Miasta;

5) strefa "W.II" częściowej ochrony archeologicznej;

6) strefa "W.III" ograniczonej ochrony archeologicznej.";

3) w § 35 w pkt 3 lit.ł otrzymuje oznaczenie lit.m;

4) w § 36:

a) w pkt 3:

- lit.d otrzymuje brzmienie:

obowiązek zachowania i rewaloryzacji istniejącego obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego 21 (w granicach zgodnych z rysunkiem planu), forma obiektu kształtowana zgodnie z warunkami konserwatorskimi - w przypadku konieczności rozbiórki spowodowanej stanem technicznym opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz odtworzenie budynku zgodnie z historyczną formą,",

- lit.ł i lit.m otrzymują kolejno oznaczenie lit.m i lit.n,

b) w pkt 4:

- w lit.e wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.j," zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.j, k,",

- w lit.i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.j i lit.k w brzmieniu:

przeprowadzenie remontu lub odtworzenia obiektu zabytkowego może nastąpić bez wymaganego spełnienia wskaźników urbanistycznych ustalonych w lit.a, b, c,

k) dla obiektu zabytkowego przewidzianego w planie do zachowania lub odtworzenia, w przypadku braku możliwości zbilansowania miejsc postojowych na terenie własnej działki, dopuszcza się możliwość bilansowania do 100% wymaganych miejsc postojowych na terenie ogólnodostępnych parkingów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;",

c) w pkt 6 w lit.c wyrazy "budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 21" zastępuje się wyrazami "budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 21 (w granicach zgodnych z rysunkiem planu)";

5) w § 37:

a) w pkt 1 w lit.b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.c w brzmieniu:

do czasu powstania nowej zabudowy dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych i zieleni;",

b) w pkt 3 uchyla się lit.d,

c) w pkt 4 w lit.e wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.g," zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.h,",

d) w pkt 6 uchyla się lit.c;

6) w § 38:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "o powierzchni 0,1866 ha" zastępuje się wyrazami "o powierzchni 0,2044 ha",

b) w pkt 1 w lit.b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.c w brzmieniu:

dopuszcza się lokalizację mieszkań w parterach budynków, zajmujących do 70% powierzchni zabudowy;",

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

zasady i warunki parcelacji terenu - dopuszcza się odtworzenie historycznego podziału terenu na działki budowlane dla sytuowania nowej zabudowy, po odsłonięciu reliktów historycznej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;",

d) w pkt 3:

- w lit.e wyrazy "HZ = 10,5 m," zastępuje się wyrazami "HZ = 11,0 m,",

- w lit.l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.m w brzmieniu:

poziom posadowienia parterów oraz nawierzchni przed budynkami do ustalenia na podstawie przeprowadzonych badań architektoniczno-archeologicznych;",

e) w pkt 4:

- w lit.a wyrazy "PZ = 0,50," zastępuje się wyrazami "PZ = 0,75,",

- w lit.b wyrazy "IZ = 1,20," zastępuje się wyrazami "IZ = 2,00,",

- w lit.e wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.h," zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem pkt 3 lit.h, i,",

- w lit.h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit.i w brzmieniu:

dopuszcza się możliwość bilansowania do 50% wymaganych miejsc postojowych na terenie ogólnodostępnych parkingów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji;";

7) w § 59 w pkt 4 lit.ł i lit.m otrzymują kolejno oznaczenie lit.m i lit.n;

8) w § 73 w pkt 2:

a) w lit.c wyrazy "w formie lamp stylizowanych o wysokości do 3,5 m," zastępuje się wyrazami "o wysokości do 4,5 m,",

b) w lit.d w tiret czwarte wyrazy "o średnicy O 100 - 150 mm," zastępuje się wyrazami "o średnicy O 25 - 150 mm,";

9) w § 74 w pkt 2:

a) w lit.c wyrazy "o wysokości do 4,0 m," zastępuje się wyrazami "o wysokości do 4,5 m,",

b) w lit.d w tiret czwarte wyrazy "o średnicy O 80 - 100 mm," zastępuje się wyrazami "o średnicy O 25 - 100 mm,";

10) w § 79:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "o powierzchni 0,1290 ha" zastępuje się wyrazami "o powierzchni 0,1112 ha",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

przeznaczenie terenu:

a) ogólnodostępny ciąg pieszy w miejscu dawnej ulicy przymurnej,

b) dopuszcza się dojazd do tyłów posesji zlokalizowanych przy ulicy Kasztelańskiej, bez możliwości przejazdu do ulicy Bolesława Chrobrego;",

c) w pkt 2:

- w lit.a wyrazy "od 5,0 m do 14,0 m," zastępuje się wyrazami "od 5,0 m do 12,0 m,",

- lit.f otrzymuje brzmienie:

w granicach wydzielenia wewnętrznego 15/1.KD.P wymóg nasadzenia zieleni niskiej np. murawy, podkreślającej architekturę murów obronnych;";

11) dla terenu objętego zmianą planu zmienia się rysunek planu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Masłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego"


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. Do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowego, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05 listopada do 04 grudnia 2013 roku do publicznego wglądu, wniesiono w wyznaczonym do dnia 19 grudnia 2013 r. terminie 1 pismo z uwagą, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji prac planistycznych.

§ 2. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński rozpatrzył powyższą uwagę.

§ 3. Przyjmuje się sposób rozpatrzenia uwagi zgłoszonej przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., dotyczącej doprecyzowania i uzupełnienia dla kamienicy usługowej przy ul. Bolesława Chrobrego 21 zapisu dopuszczającego możliwość bilansowania do 100% wymaganych miejsc postojowych na terenie ogólnodostępnych parkingów - uwaga uwzględniona - w ustaleniach planu uzupełniono zapis § 36 pkt 4 lit.k.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/418/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647, poz.951 i poz.1445 oraz z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późniejszymi zmianami), zadanie własne gminy.

§ 2. Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz parku Zamkowegonie wprowadza nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zadań realizowanych wspólnie przez gminę i inne podmioty.

§ 3. Zmiana planu nie będzie miała wpływu na zwiększenie przyszłych kosztów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są finansowane ze środków publicznych.

§ 4. W związku z powyższym nie przewiduje się zmiany sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama