| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/284/14 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645 i poz.1318) w związku z art. 80 ust.4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206; z 2012r. poz.941, poz.979; z 2013r. poz.87, poz.827 i poz.1317 oraz z 2014r. poz.7)Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w resku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust.3 przyjmuje brzmienie:

Dla niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 100% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu Gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.",

b) ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dla niepublicznej, innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7 ustawy, przysługuje dotacja w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu Gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.",

c) ust.6 otrzymuje brzmienie:

Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o których mowa w ust. 5, przysługuje w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.",

d) ust.7 otrzymuje brzmienie:

Dla publicznej, innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7 ustawy, której organem prowadzącym nie jest Gmina, przysługuje dotacja w wysokości 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu Gminy , z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.";

2) w § 4:

a) ust.2 przyjmuje brzmienie:

Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia organ prowadzący szkołę składa Burmistrzowi informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.",

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 tego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia po złożeniu informacji, o której mowa w ust.2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY Nr XXXVIII/284/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą z art.80 ust.4 oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym prowadzonym przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne. Proponowane zmiany uchwały Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania wynikają z ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz.827). Powyższa zmiana w/w ustawy spowodowała konieczność doprecyzowania zapisów § 3 przedmiotowej uchwały oraz zmianę terminu przekazania ostatniej raty dotacji. Obecnie dotacja przekazywana jest co miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca, po 1 stycznia 2014r. Gmina ma obowiązek przekazania ostatniej raty dotacji (za m-c grudzień) do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »