reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/181/14 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) Rada Gminy Bierzwnik uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16.029.026,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące -14.696.228,00 zł,

2) dochody majątkowe -1.332.798,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16.134.026,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.648.026,00 zł,

2) wydatki majątkowe -1.486.000,00zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 105.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 25.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 80.000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 1.155.000,00 zł,

2) rozchody - 1.050.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 17.000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 38.000,00 zł,

z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000,00zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 57.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000,00zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5) kwotach:

1) przychody - 1.067.500,00 zł,

2) koszty - 1.040.700,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.075.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.050.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 523.000,00zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 156.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 61.000,00

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Paś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/181/14
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2014 r.
uzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama