| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/345/14 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318 ) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych
o kwotę 173 949,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19 908 559,10 zł w tym na zadania zlecone 1 687 823,10 zł;

b) wydatkami w kwocie 21 846 559,10 zł w tym na zadania zlecone 1 687 823,10 zł;

c) wynikiem finansowym - deficytem w kwocie 1 938 000, 00 Deficyt pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 570 097,98 zł; oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 367 902,02 zł.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Czenko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/345/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 lutego 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

138 000,00

173 948,00

311 948,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

10 000,00

113 549,00

123 549,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

113 549,00

113 549,00

80104

Przedszkola

72 000,00

60 399,00

132 399,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

60 399,00

60 399,00

852

Pomoc społeczna

2 136 330,10

0,00

2 136 330,10

85202

Domy pomocy społecznej

0,00

10 662,00

10 662,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

10 662,00

10 662,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 661 000,00

- 26 000,00

1 635 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

11 000,00

14 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

37 000,00

- 37 000,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

143 000,00

400,00

143 400,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

400,00

400,00

85216

Zasiłki stałe

85 000,00

8 938,00

93 938,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

8 938,00

8 938,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

78 000,00

6 000,00

84 000,00

0830

Wpływy z usług

0,00

6 000,00

6 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13 100,00

- 1 000,00

12 100,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1 000,00

- 1 000,00

0,00

85295

Pozostała działalność

141 649,00

1 000,00

142 649,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 000,00

1 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

67 774,00

1,00

67 775,00

85395

Pozostała działalność

67 774,00

1,00

67 775,00

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 761,00

1,00

3 762,00

Razem:

19734610,10

173 949,00

19 908 559,10

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Czenko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/345/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 lutego 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 487 000,00

- 400,00

2 486 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 452 000,00

- 400,00

1 451 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

- 400,00

34 600,00

750

Administracja publiczna

3 250 757,00

- 37 400,00

3 213 357,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 608 557,00

- 37 400,00

2 571 157,00

4300

Zakup usług pozostałych

180 000,00

- 37 400,00

142 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

359 070,00

0,00

359 070,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

0,00

10 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

10 000,00

10 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

148 000,00

0,00

148 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

25 000,00

25 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

- 25 000,00

25 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 504 471,00

173 948,00

6 678 419,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

338 690,00

113 549,00

452 239,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

233 000,00

74 039,00

307 039,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

24 910,00

27 410,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

14 300,00

14 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

300,00

300,00

80104

Przedszkola

600 079,00

60 399,00

660 478,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

283 000,00

38 399,00

321 399,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

16 000,00

26 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

6 000,00

8 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75 305,00

1,00

75 306,00

85395

Pozostała działalność

75 305,00

1,00

75 306,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 065,00

1,00

1 066,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 422 025,00

37 400,00

1 459 425,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 422 025,00

37 400,00

1 459 425,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

625 725,00

37 400,00

663 125,00

926

Kultura fizyczna

241 100,00

400,00

241 500,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

104 100,00

400,00

104 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 300,00

400,00

22 700,00

Razem:

21 672 610,10

173 949,00

21 846 559,10


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/345/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 27 lutego 2014 r.

ZMIANA PLANU INWESTYCJI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000,00

- 10 000,00

40 000,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00

- 10 000,00

0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Dofinansowanie do remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie

10 000,00

- 10 000,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

625 725,00

37 400,00

663 125,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

625 725,00

37 400,00

663 125,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

625 725,00

37 400,00

663 125,00

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej m. Niedalino poprzez utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej

0,00

37 400,00

37 400,00

Razem

3 852 725,00

27 400,00

3 880 125,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »