reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/679/14 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy

o kwotę

288.526,00 zł.

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań własnych

kwota

288.526,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

288.526,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

kwota

288.526,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota

288.526,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 288.526,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2014 rok po dokonanej zmianie w wysokości 14.394.526,00 zł., który zostanie pokryty z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.106.000,00 zł.,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.364,00 zł.,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 88.162,00 zł. Uchyla się przychody i rozchody budżetu w 2014 r. określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr L/651/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok.

3. Ustala się przychody budżetu gminy po dokonanej zmianie w wysokości 15.338.526,00 zł., rozchody w wysokości 944.000,00 zł. w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się w Uchwale Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr LI/651/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok, § 3 planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 14.106.000,00 zł. na kwotę 14.394.526,00 zł., który zostanie pokryty z:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 14.106.000,00 zł.,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 200.364,00 zł.,

3) zaciągniętych kredytów w kwocie - 88.162,00 zł.

§ 4. Zmienia się w Uchwale Nr LI/651/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok, § 9:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł.,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 14.394.526,00 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 944.000,00 zł.".

§ 5. Zmienia się w Uchwale Nr LI/651/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok, § 11: Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 890.000,00 zł.,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 582.000,00 zł.,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 60.000,00 zł. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie "Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 r. z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. .

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/679/14
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

15.338.526

1

Kredyty

§ 952

88.162

2

Pożyczki

§ 952

200.364

3

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

4

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7

Papiery wartościowe (obligacje )

§ 931

15.050.000

8

Inne źródła

§ 955

9

Wolne środki

§ 950

Rozchody ogółem:

944.000

1

Spłaty kredytów

§ 992

476.000

2

Spłaty pożyczek

§ 992

468.000

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 963

4

Udzielone pożyczki

§ 991

5

Lokaty

§ 994

6

Wykup papierów wartościowych (obligacji )

§ 982

7

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.

Proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

w § 1

zwiększenia planu wydatków w dziale - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na dokończenie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w granicach aglomeracji na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski"- kwota 288.526,00 zł.;

w § 2

Deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok ustalony w § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr LI/651/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok wynosi14.106.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2014 rok został zwiększony o kwotę288.526,00 zł.na pokrycie wydatków związanych z dokończeniem zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w granicach aglomeracji na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski" (finansowanie z ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW - 200.364,00 zł. i kredytu - 88.162,00 zł.).

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama