| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/219/2014 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie programu osłonowego „Pomoc Miasta Sławno w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy "Pomoc Miasta Sławno w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie


Edyta Szczygielska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/219/2014
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 14 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY POMOC MIASTA SŁAWNO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
na lata 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program osłonowy miasta Sławno w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, zwany dalej Programem w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Z 2013 r. poz.182 z póź. zm./

Rozdział 1.
Cele programu osłonowego Miasta Sławno

1. Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Sławno.

2. Celem ogólnym Programu jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Celem szczegółowym Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

4. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych rodzin i pozostających na ich utrzymaniu dzieci w celu zapobieżenia zjawisku niedożywienia dzieci i uczniów.

5. W roku 2013 objęto wsparciem w zakresie dożywiania 375 rodziny tj. 726 osób, w tym 175 dzieci. W ramach realizacji programu w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla dzieci, które w placówkach oświatowych zgłoszą chęć zjedzenia posiłku objęto 23 dzieci.

6. Program jest elementem polityki społecznej miasta w zakresie :

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 2.
Zadania programu

1. W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć spożycia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, z tym że liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w powyższy sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Sławno w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozdział 3.
Podmioty realizujące program i jego finansowanie

1. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi miasta tj: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy albo podmioty niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Sławno.

2. Program jest finansowany ze środków własnych miasta oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »