reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/411/2014 Rady Gminy Dobra

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 ) w związku z art. 17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 i 509) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/411/2014
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020

Rozdział 1.
Podstawa prawna programu

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" zwany dalej "Programem" jest programem wynikającym z obowiązku realizacji przez gminę zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej. Obejmują one określone w art.17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadania zapewnienia posiłku oraz dożywiania dzieci. Program jest uchwalony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Dobra.

Rozdział 2.
Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten ma przyczynić się do poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych. Objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Rozdział 3.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. Ze środków Programu udziela się wsparcia:

a) dzieciom do czasu podjecia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy o której mowa w pkt 2 nie wymaga decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc zgodnie z pkt 2 nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Rozdział 4.
Podmioty realizujące program

Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy/szkoły podstawowe, gimnazja/ oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Dobra.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Rozdział 6.
Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r./M.P.poz. 1024/.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama