reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/417/2014 Rady Gminy Dobra

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856), Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/417/2014
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 lutego 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku

WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." - art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dobra uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w roku 2014", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w miejscowościach gminy Dobra.

Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dobra;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) edukacja mieszkańców gminy Dobra w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2.
OGRANICZANIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

3. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizuje Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra oraz Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

3) umożliwienie nieodpłatnego usypiania "ślepych miotów" psów i kotów;

4) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji.

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DOBRA

4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez:

1) zlecanie firmie Lupar Ryszard Czeraszkiewicz z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Michałowskiego 2c, odłowów z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela;

2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom, zebranym z terenu Gminy, oraz zwierzętom, które utraciły właściciela, realizuje Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej;

3) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych codziennie w godzinach 8.00-16.00 w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, natomiast w godzinach 16.00-8.00 w Przychodni Weterynaryjnej LASER Barbara, Agnieszka, Andrzej Grabałowscy s.c., z siedzibą w Lubieszynie 15, 72-002 Dołuje;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

5) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym we wsi Łęgi, ul. Wschodnia 4;

6) prowadzenie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach.

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez promocję adopcji zwierząt i prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Schroniska;

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

7. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, w ramach Programu prowadzi we współpracy z Wydziałem ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

8. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 452.000 zł, zabezpieczone są w budżecie Gminy Dobra.

9. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama