reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/420/2014 Rady Gminy Dobra

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1659, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7) oraz § 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/408/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publiczne Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1499 i Nr 83, poz. 2178) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/420/2014
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 lutego 2014 r.

"Organizacja Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Słoneczny Sad 24.

2. Organem prowadzącym Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, zwany dalej "punktem przedszkolnym" jest Gmina Dobra.

3. Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym ustala organ prowadzący.

Rozdział 2.
Cele i zadania punktu przedszkolnego oraz sposób ich realizacji

§ 2. Punkt przedszkolny jest jednostką budżetową, realizującą cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Punktem przedszkolnym kieruje dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach.

§ 4. Celem podstawowym punktu przedszkolnego jest objęcie opieką dzieci podlegającym wychowaniu przedszkolnemu i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju przez:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania do nauki szkolnej, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów;

4) stymulowanie rozwoju wychowania;

5) kształtowanie i rozwiązywanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

6) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7) sprawowanie opieki i wychowania dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości punktu przedszkolnego;

8) organizowanie opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z ideą integracji i wyrównywania szans edukacyjnych poprzez:

a) indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej,

b) stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,

c) prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 3.
Organizacja punktu przedszkolnego

§ 5. 1. Punkt przedszkolny czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku 9 godzin dziennie od 7:00 do 16:00.

2. Punkt przedszkolny jest jednostką nieferyjną, terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3. Dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi pięć godzin. Godzina zajęć trwa 60 minut.

4. Godziny, w których odbywa się realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący w odrębnej uchwale.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

§ 6. 1. Do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym określonym w odrębnych przepisach oraz zamieszkałe na terenie Gminy Dobra, z tym, że dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka jest wniosek złożony w Zespole Szkół w Dołujach w terminie określonym w odrębnych przepisach.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określi Wójt Gminy Dobra w drodze zarządzenia.

4. Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym nie może przekroczyć 25 osób.

5. Kryteria przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego określają odrębne przepisy.

6. O przyjęciu dziecka decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach.

Rozdział 5.
Prawa i obowiązki wychowanków

§ 7. 1. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) nauczania w formie zajęć indywidualnych lub grupowych;

3) udziału w zajęciach specjalistycznych, za zgodą i na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danych zajęciach;

4) szacunku dla wszystkich ich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub opieki zdrowotnej za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).

2. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają w szczególności obowiązek:

1) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników;

2) dbać o dobro oraz ład i porządek w miarę swoich możliwości.

3. Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach może skreślić dziecko z listy wychowanków `w przypadku:

1) 2-miesięcznego zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym, po uprzednim, pisemnym, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty;

2) 1-miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym, po uprzednim zawiadomieniu rodziców;

3) nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia do punktu przedszkolnego;

4) nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszej uchwały;

5) w sytuacjach wyjątkowych, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze, a także pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.

Rozdział 6.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

§ 8. W czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) powierzenie opieki nauczycielowi oraz pomocy nauczyciela;

2) organizowanie, prowadzenie zajęć i zabaw w wyznaczonych salach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

Rozdział 7.
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i warunki odbierania z nich przez rodziców

§ 9. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci, bądź wskazania osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu.

3. Rodzic lub osoba wskazana są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci.

4. Bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic ma obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela. Po odebraniu dziecka od nauczyciela, lub pomocy nauczyciela rodzic odpowiada za jego bezpieczeństwo na terenie punktu i w drodze do domu.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do regularnego przyprowadzania dzieci do punktu przedszkolnego oraz do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka.

Rozdział 8.
Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie

§ 10. 1. Obowiązkowe tygodniowe pensum nauczyciela określa się zgodnie z wymiarem wynikającym z ustawy Karta Nauczyciela.

2. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz pomoc nauczyciela.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dzieckiem zobowiązany jest do:

1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania, nauczania i terapii oraz do uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2) zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej przez:

a) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) zastosowanie form i metod pracy odpowiadających właściwością psychofizycznym wychowanków oraz uwzględniających wyniki badań, zaleceń, własnych obserwacji,

c) szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci.

4. Nauczyciel punktu przedszkolnego:

1) odpowiada za każde dziecko, od momentu powierzenia go nauczycielowi do momentu odebrania go przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę do tego upoważnioną;

2) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednio je dokumentuje;

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

5. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:

1) współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia;

2) pomoc dzieciom w czynnościach codziennych (przy ubieraniu i sprzątaniu);

3) pomoc przy posiłkach (rozdawania posiłków , pomoc dzieciom);

4) pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie wycieczek i spacerów;

5) pomoc w pilnowaniu dzieci w trakcie zabaw w pomieszczeniach i w ogródku przedszkolnym;

6) przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów potrzebnych do pracy;

7) informowanie niezwłocznie pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu choroby lub innej przyczyny, w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez niego oddziale;

8) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy;

9) informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadkach zaobserwowania u dzieci objawów choroby.".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama