reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/381/14 Rady Gminy Postomino

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013r., poz.594,poz.645 i poz.1318), art.96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2013r., poz.182, i poz.509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 (M.P.z 2013r., poz. 1024), Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 (M.P.z 2013r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2013r.,poz.182 i poz.509.)

§ 2. Traci moc § 1 Uchwały Nr XXVII/218/97 z dnia 30 maja 1997 roku Rady Gminy Postomino w sprawie zasad zwrotu niektórych świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2012r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 456 zł. ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012r.,poz.823).

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020, który przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. w latach 2006-2013 obowiązywał wieloletni program ,,pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. z 2005,Nr 267,poz.2259 ze zm.), który to przewidywał również podwyższone kryterium dochodowe do 150 %. Jednakże obecnie program ten nie jest już kontynuowany.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki za zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Zgodnie z ust. 4 art. 96 powyższej uchwały, rada gminy może określić w drodze uchwały zasady wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013roku, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150% , jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 przedmiotowej ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, tj. do 150% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama