reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 229/XLIII/14 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu, dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze Gminy Siemyśl oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl, zwany dalej "Programem".

2. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siemyśl;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. Koordynację realizacji Programu powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 3. Realizację Programu zapewniają:

1) Urząd Gminy Siemyśl;

2) Policja oraz Inspekcja Weterynaryjna - poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 4. Na terenie Gminy Siemyśl odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siemyśl realizowane będzie poprzez ich umieszczanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Reks" w Kołobrzegu zgodnie z podpisaną umową.

2. W ramach umowy, o której mowa w ust.1, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Reks" w Kołobrzegu prowadzić będzie :

1) poszukiwanie nowych właścicieli dla umieszczonych tam zwierząt;

2) sterylizację i kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku;

3) usypianie ślepych miotów na wniosek właściciela zwierząt.

§ 6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu Gminy Siemyśl umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Białokury Nr 31, 78-123 Siemyśl.

§ 7. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:

1) ustalenia skupisk, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienia dokarmiania w miejscach ich przebywania.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Gminę poprzez zlecenie wykonania tego zadania lekarzom prowadzącym indywidualną praktykę weterynaryjną.

§ 9. W celu podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Siemyśl w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone będą następujące działania:

1) zachęcanie nauczycieli ze szkół z terenu Gminy do włączania do treści programowych zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad zwierzętami;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

§ 10. Realizacja Programu jest finansowana z budżetu Gminy Siemyśl. Na realizację Programu przeznacza się kwotę minimum 10.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 12. Traci moc uchwała Nr 171/XXXII/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1358).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama