reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/416/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2014 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. Poz. 856) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/416/2014
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 lutego 2014 r.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2014 roku"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, określa obowiązki gminy, oraz osób utrzymujących zwierzęta domowe.

2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich, przebywających w granicach administracyjnych gminy.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu w 2014 roku zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 151.971,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).

§ 2. Cele i zadania programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy Nowe Warno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, oraz spoczywających na właścicielach obowiązkach.

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa.

§ 3. Zadania w ramach programu

W ramach programu gmina Nowe Warpno realizuje następujące zadania:

- zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom;

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

- odławianie bezdomnych zwierząt;

- sterylizacja albo kastracja zwierząt;

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

- usypianie ślepych miotów;

- zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

- działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Nowe Warpno przewożone są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, gdzie następnie obejmowane są opieką lekarsko - weterynaryjną.

§ 5. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy realizuje się przy współpracy Urzędu Gminy ze społecznymi opiekunami wolno żyjących kotów, oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

- tworzenie i prowadzenie przez gminę rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących,

- zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów, oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

- sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów,

- zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy ma charakter stały i interwencyjny, a realizowane jest przez firmę LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz z siedzibą w Szczecinie ul. Michałowskiego 2C.

3. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

§ 8. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym

1. Gmina Nowe Warpno podpisze stosowne porozumienie, w przypadku zaistnienia potrzeby, z właścicielami gospodarstw rolnych, którzy podejmą się zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim, nad którymi się znęcano i świadomie dopuszczano się do zadawania im bólu lub cierpień, odebranym na mocy decyzji o czasowym odebraniu zwierząt.

2. Opieka zapewniona będzie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu o dalszych losach zwierzęcia.

3. Wyznacza się gospodarstwo rolne z terenu Gminy Nowe Warpno we wsi Warnołęka 7, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 1.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

1. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej codziennie w godzinach 8.00-16.00.

2. Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Przychodnia Weterynaryjna LASER Barbara, Agnieszka, Andrzej Grabołowscy s.c. z siedzibą w Lubieszynie 15, 72-002 Dołuje codziennie w godzinach 16.00-08.00.

§ 10. Działania o charakterze adopcyjno - edukacyjno - informacyjnym

1. W ramach Programu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, we współpracy z Urzędem Gminy Nowe Warpno realizuje następujące działania o charakterze adopcyjno - edukacyjno - informacyjnym:

- propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych i prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli,

- edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania,

- informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

2. Poza działaniami określonymi w §10, ust. 1 wprowadza się edukację dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama