| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/269/2014 Rady Gminy Wałcz

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz ze zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92 poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się ze względów przyrodniczych i krajobrazowych za pomnik przyrody drzew następujące gatunki:Lp


Położenie


Opis obiektu

oddz.
pododdział

gmina
leśnictwo

rodzaj

wiek

obwód

wysokość

stan zdrowotny

zagrożenia

Nr działki ewidencyjnej

1

340g

Wałcz
Pluskota

Dąb szypułkowy

380

380,
390,480

23-25

4

-

8340/1

2

339g

Wałcz
Pluskota

Dąb szypułkowy

250

400

22

3

-

8339/2

3

328i

Wałcz
Pluskota

Buk

460

450

26

2

-

8328/2

4

328f

Wałcz
Pluskota

Dąb szypułkowy

470

360-580

19-23

3

-

8328/1

5

343o

Wałcz
Pluskota

Dąb szypułkowy
Lipa

220
220

273
294

24
22

2
2

-

8343/2

6

325b

Wałcz
Pluskota

Dąb szypułkowy

310

500

27

3

-

8325

7

291b

Wałcz
Międzyrzecze

Cis

90

27-63

10

2

-

8291/1

8

168f

Wałcz
Morzyce

Dąb szypułkowy

320

500

28

2

-

8168/1

9

168f

Wałcz
Morzyce

Dąb szypułkowy

-

-

-

-

8168/1

10

379f

Wałcz
Rudki

Lipa

170

200-230

25-28

2

8379/5

11

401d

Wałcz
Rudki

Dąb

210

460

20

3

8401/1

12

228k

Wałcz
Rudnica

Dąb
Buk

210
210

300-
370

30-32

3

8228/5

13

278a

Wałcz
Rudnica

Głaz

-

-

-

-

8278

14

275a

Wałcz Międzyrzecze

Lipa

150

480

25

2

8275/1

15

285a

Wałcz Międzyrzecze

Świerk

160

340

30

3

8285/4

16

301 h

Wałcz Międzyrzecze

Sosna

170

265

34

2

8301

17

312a

Wałcz
Pluskota

Buk

170

380-400

34-36

2

8312

18

320a

Wałcz
Pluskota

Dąb

160

320
390

23-25

3

8320/1

19

343k

Wałcz
Pluskota

Buk

210

338

21

2

369

20

327l

Wałcz
Pluskota

Dąb

210

300

23

3

8327/2

21

359h

Wałcz
Pluskota

Dąb

120

120-
190

24-27

3

835/2

22

281b

Wałcz
Rudnica

Buk

210

425

25

3

8281/6

23

252c

Wałcz
Rudnica

Dąb

160-210

322

26

2

8252

24

252c

Wałcz
Rudnica

Buk

120-210

318

27

2

8252

25

180d

Wałcz
Golce

Jałowiec

65

78

10

2

8180

26

189d

Wałcz
Golce

Dąb

210

400

20

3

8189/2

27

223i

Wałcz
Strączno

Dąb

310

520

26

2

8223/4

28.

107c

Wałcz
Nakielno

Dąb

220

300-
350

25-
27

3

8107/2

29

107c

Wałcz
Nakielno

Buk

160

275

26

2

8107/2

30.

168f

Wałcz
Morzyce

Dąb

310

480

25

2

8168/1

31.

67Aj

Wałcz
Lubno

Dąb

260

375
391

24
24

2

8067/3

§ 2. W odniesieniu do wyżej wymienionych ustanowionych pomników przyrody zakazuje się :

1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową , odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. Dokonywania zmian stosunków wodnych , jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej , leśnej, wodnej lub rybackiej,

5. Likwidowania , zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych , starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,

6. Wylewania gnojowicy , z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości , w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

9. Umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt , niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarka rolną , leśną rybacką i łowiecką,

10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach,

11. Umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Sprawującym nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody jest Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Walcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Kurowski


Uzasadnienie

W dniu 10 lutego 2014 roku Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz wystąpił z pismem do Pana Wójta Gminy Walcz o ustanowienie pomników przyrody znajdujących się na terenach Lasów Państwowych w obszarze gminy Wałcz.

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy zgodnie z art. 44 i 45 ustawy o ochronie przyrody. W związku z tym sporządzono projekt uchwały celem podjęcia jej przez radnych.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Uchwała rady gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.

Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze uchwały.

Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone na-stępujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochro-nie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lego-wisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego po-łowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków eko-logicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »