| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/1160/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła realizowanych w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe w budżecie Gminy Miasto Szczecin przeznaczone na udzielanie dotacji celowej,o której mowa w § 1 uchwały, pochodzić będą z dotacji udzielonej Gminie Miasto Szczecin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie umowy dotacji nr 2013D0288S z dnia 09 grudnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/1160/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 marca 2014 r.

Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła realizowanych w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dotacje celowe, ze środków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Przekazującym Dotację, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła realizowanych w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin będą udzielane:

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminną jednostką budżetową,

3) przedsiębiorcom,

zwanym dalej Ostatecznymi Odbiorcami Korzyści,zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy dotacji nr 2013D0288S z dnia 09 grudnia 2013 r. zawartej przez Gminę Miasto Szczecin z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Przekazujący Dotację przekaże środki finansowe (dotację celową) Ostatecznemu Odbiorcy Korzyści na realizację zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin" na podstawie zawartego Porozumienia o udzieleniu dotacji.

§ 2. 1. Zawarcie Porozumienia o udzieleniu dotacji uzależnione będzie od zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Przekazującego Dotację na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska w danym roku budżetowym.

2. Ostateczny Odbiorca Korzyści zobowiązany jest posiadać środki finansowe na realizację zadania odpowiadające jego wkładowi własnemu w wysokości określonej w Porozumieniu o udzieleniu dotacji.

§ 3. O udzielenie dotacji celowej może ubiegać się Ostateczny Odbiorca Korzyści mający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontrola wykonania

§ 4. 1. Wnioskujący o udzielenie dotacji celowej składa do Przekazującego Dotację
za pośrednictwem Urzędu Miasta w Szczecinie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Biura Strategii zgłoszenie o zamiarze ubiegania się o dotację celową na realizację inwestycji związanych z likwidacją niskiej emisji w postaci inwestycji obejmującej wymianę źródła ciepła.

2. Informacje o możliwości złożenia zgłoszenia Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez ogłoszenia prasowe.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2 Prezydent Miasta Szczecin wskazuje termin składania zgłoszeń.

4. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Prezydent Miasta Szczecin lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie, mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Szczecin oraz spełnianie kryteriów przyznania dotacji przez wskazaną we wniosku inwestycję.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest zawarcie Porozumienia o udzieleniu dotacji z Przekazującym Dotację oraz posiadanie przez Przekazującego Dotację środków finansowych na ten cel w budżecie.

2. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc publiczną, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i w polskim ustawodawstwie.

§ 6. 1. Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie Porozumienia o udzieleniu dotacji, zawartego pomiędzy Przekazującym Dotację a Ostatecznym Odbiorcą Korzyści.

2. Porozumienie o udzieleniu dotacji określa rodzaj inwestycji oraz warunki jej realizacji i finansowania lub dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 3, w szczególności:

1) opis inwestycji, w tym cel, na jaki dotacja celowa została przyznana,

2) wysokość udzielanej dotacji celowej,

3) termin wykonania inwestycji,

4) tryb kontroli wykonywania inwestycji,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

3. Wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji ustala się w wysokości 55 % kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 4. Wysokość kosztów kwalifikowanych dla danej inwestycji ustala Przekazujący Dotację w Porozumieniuo udzieleniu dotacji.

4. Przekazane Ostatecznemu Odbiorcy Korzyści środki finansowe nie mogą przekroczyć wysokości dotacji celowej wskazanej w Porozumieniu o udzieleniu dotacji.

5. Wysokość kwoty dotacji celowej dla konkretnej inwestycji określa Porozumienie o udzieleniu dotacji.

6. Ostateczny Odbiorca Korzyści jest zobowiązany do wyboru wykonawcy inwestycji, zgodnie z zapisami Porozumienia o przyznaniu dotacji oraz z przepisami prawa, w tym szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o ile Ostateczny Odbiorca Korzyści jest zobowiązany do stosowania wyżej wymienionej ustawy.

7. Ostateczny Odbiorca Korzyści jest zobowiązany do realizacji inwestycji w terminie określonym w Porozumieniu o udzieleniu dotacji.

8. Ostateczny Odbiorca Korzyści jest zobowiązany do zgłoszenia zakończenia realizacji inwestycji przedłożenia dokumentacji rozliczeniowej w terminie wskazanym w Porozumieniu o udzieleniu dotacji.

9. Porozumienie o udzieleniu dotacji może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:

a) nieterminowego lub nienależytego wykonywania Porozumienia o udzieleniu dotacji,

b) nieprzedłożenia przez o Ostatecznego Odbiorcę Korzyści dokumentacji rozliczeniowej wskazanej w ust. 8.

§ 7. 1. Sposób rozliczenia dotacji celowej:

1) podstawą rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Przekazującego Dotację jest realizacja inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Zasadach i zawartym Porozumieniu o udzieleniu dotacji oraz przedłożenie dokumentów rozliczeniowych, wskazanych w Porozumieniu o udzieleniu dotacji przez Ostatecznego Odbiorcę Korzyści,

2) termin przedłożenia dokumentów rozliczeniowych określa Porozumienie o udzieleniu dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Przekazującego Dotację otrzymania niekompletnej dokumentacji rozliczeniowej, Ostateczny Odbiorca Korzyści jest zobowiązany do jej uzupełnienia w terminie wskazanym przez Przekazującego Dotację.

§ 8. Przekazujący Dotację zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości realizacji inwestycji poprzez dokonanie wizji lokalnej w trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu.

§ 9. Przekazanie środków udzielonej dotacji celowej na konto bankowe, wskazane przez Ostatecznego Odbiorcę Korzyści w Porozumieniu o udzieleniu dotacji, następuje po akceptacji rozliczenia przez Przekazującego Dotację.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »