reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr WSS-IV.08.2014.BS Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ińsko

Zawarte pomiędzy:

1) Gminą Miasto Szczecin z siedzibą przy Pl. Armii Krajowej 1, zwaną dalej Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:

- Krzysztofa Soskę - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

a

2) Gminą Ińsko z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, zwaną dalej Gminą Ińsko, reprezentowaną przez:

- Andrzeja Racinowskiego - Burmistrza Ińska.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 46-48 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ińsko a Gminą Miasto Szczecin w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Nr XLVII/899/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, zostaje zawarte porozumienie, o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie przez Gminę Ińsko Gminie Miasto Szczecin dotacji w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (zwanej w dalszej części MIW) programu interwencyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ińsko.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych do MIW, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192, z późn. zm.). Po wytrzeźwieniu przeprowadzane będą w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego rozmowy profilaktyczno-motywujące oraz udzielone zostaną informacje o instytucjach i organizacjach znajdujących się na terenie Gminy Ińsko, zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się zapewnić przedkładanie do 15 dnia każdego miesiąca Gminie Ińsko informacji określającej liczbę osób, wobec których podjęto działania opisane w ust. 2 z terenu Gminy Ińsko, według stanu na koniec danego miesiąca, przygotowanej przez MIW.

§ 2. Kwota wskazana w § 1 ust. 1 zostanie przekazana Gminie Miasto Szczecin w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego na konto:

Bank PKO BP SA II/O Szczecin
nr: 90 1020 4795 0000 9902 0278 0203

§ 3. 1. Termin wykonania zadania opisanego w § 1 przypada na dzień 31 grudnia 2014 r.

2. Wykorzystanie środków finansowych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r. Przez wykorzystanie środków finansowych należy rozumieć dokonanie zapłaty za usługi lub zakupione towary, niezbędne do realizacji zadania.

§ 4. Rozliczenie otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Gmina Miasto Szczecin dokona w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. przedkładając Gminie Ińsko kserokopie rachunków potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania przygotowane przez MIW.

§ 5. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Gmina Miasto Szczecin w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, zwróci tą część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Środki finansowe niewykorzystane przez Gminę Miasto Szczecin w 2014 r. podlegają zwrotowi na konto Gminy Ińsko :

BANK PKO BP S.A.
nr: 91 1020 4867 0000 1302 0007 8485

w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

§ 6. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 7. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla MIW w Szczecinie.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


GMINA MIASTO SZCZECIN
Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin


Krzysztof Soska

GMINA IŃSKO
Burmistrz Ińska


Andrzej Racinowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama