reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawarte w dniu 31 stycznia 2014 r. w Szczecinie, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Koszalin


zawarte w dniu 31 stycznia 2014 r. w Szczecinie, pomiędzy


Wojewodą Zachodniopomorskim, zwanym dalej "Wojewodą"


a Gminą Miastem Koszalin z siedzibą w Koszalinie (75-007), ul. Rynek Staromiejski 6/7, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piotra Jedlińskiego, zwaną dalej "Gminą".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206[1])), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[2])), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311[3])) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595) strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Wojewoda powierza Gminie, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie wynikające z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy poprzez stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach, kwaterach i cmentarzach wojennych.

2. Zadania wymienione w ust. 1 nie obejmują miejsc pamięci nie związanych z pochowaniem ofiar wojny w rozumieniu art. 1 w/w ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

§ 2. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania powierzonych zadań na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór będzie sprawowany w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885[4])).

§ 3. 1. Finansowanie wykonania powierzonych zadań odbywać się będzie w formie dotacji celowej, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli gmina nie przejmie nieodpłatnie obowiązku realizacji zadania wymienionego w § 1 ust. 1. Przekazywanie dotacji celowej odbywać się będzie w miesięcznych transzach, zgodnie z napływem środków z budżetu państwa.

2. W 2014 r. Wojewoda przekaże Gminie na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 kwotę 14.000 zł (słownie czternaście tysięcy zł).

3. Przekazane środki z dotacji Wojewody, o których mowa w ust. 2 Gmina jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31 grudnia każdego roku.

4. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia następnego roku na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego nr 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

5. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 4 naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, które winny zostać przekazane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 571010 1599 0056 3022 3100 0000.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Gmina w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku przekaże do Wojewody informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych za rok poprzedni.

2. Informacja wymieniona w ust. 1 winna zawierać szczegółowe sprawozdanie z wykonania prac oraz dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia.

3. W terminie do 25 września każdego roku Gmina określi i przekaże Wojewodzie potrzeby finansowe na realizację zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok następny.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

3. Wojewoda może rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gminę przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadań.

4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tym: dwa egzemplarze dla Wojewody, jeden egzemplarz dla Gminy.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

GMINA MIASTO KOSZALINPrezydent Miasta


Piotr Jedliński

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKIwz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Ryszard Mićko


WICEWOJEWODA[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529. Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 144, poz.1041

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama