reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/282/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zasad ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na obszarze Gminy Tychowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260, 843 i 1543) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące, w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1 wynosi:

1) chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 5,00 zł,

2) jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł,

3) jezdni do 50% szerokości, - 4,00 zł,

4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 7,00 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 2,50 zł,

2. Za zajęcie elementów pasa drogowego w celu umieszczenia rusztowania związanego z remontem budynku mieszkalnego, usługowego lub gospodarczego stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego wynosi 2,50 zł za 1 m2 powierzchni.

3. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia, dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

4. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego.

§ 3. 1. Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, linii elektroenergetycznych (w tym złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory, studnie kablowe), przyłączy elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych (w tym szafki i studnie kablowe) oraz pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej, w przypadku o którym mowa w §1 pkt 2 wynosi:

1) w jezdni - 80 zł,

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 50,00 zł,

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł,

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł.

2. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2, obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, zaś rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.

§ 4. 1. Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w §1 pkt 3 wynosi:

1) pojemniki na odpady komunalne oraz używaną odzież - 0,60 zł,

2) obiekty handlowe lub usługowe na obszarze zabudowanym - 1,00 zł,

3) obiekty handlowe lub usługowe poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł,

4) pozostałe obiekty - 0,50 zł,

5) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

3. Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

§ 5. 1. Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o którym mowa w §1 pkt 4 wynosi:

2. Za zajęcie 1m2 publicznych dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej, stawki opłat określone w §2 ust. 1 podlegają obniżeniu o 50%.

3. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia, dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

4. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Tychowo.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama