| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/444/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej

Na podstawie 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 596 ze zm.) w zw. z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.). Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/138/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r. Nr 31 poz. 553), zmienionej Uchwałą Nr XV/176/04 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r. Nr 61 poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dodaje się punkt 3a) w brzmieniu: "3a) umieszczania w pasie drogowym witaczy";

2) § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3a";

3) w § 1 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: "4a. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,01 PLN.";

4) w § 1 uchyla się ust. 7.

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Teresa Kalina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »