| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/382/2014 Rady Gminy Sławno

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się RegulaminLokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/382/2014
Rady Gminy Sławno
z dnia 17 marca 2014 r.

REGULAMIN
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w gminie Sławno

Rozdział 1.
Cele i formy realizacji programu

§ 1.

1. Gmina Sławno uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnione dzieci i młodzież, osiągające wybitne wyniki w dziedzinie nauki i sztuki, przyjmuje lokalny program wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Sławno.

2. Celem programu jest:

a) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych,

b) czynne zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji gminy Sławno w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i centralnym,

c) wspieranie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej,

d) pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym,

e) promowanie gminnych szkół wśród lokalnej społeczności.

3. Ilekroć w Programie mówi się o:

a) uczniu - rozumie się ucznia szkoły podstawowej klas IV, V, VI lub ucznia gimnazjum klas I, II, III, których organem prowadzącym jest Gmina Sławno.

b) programie - rozumie się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno.

c) absolwencie - należy rozumieć ucznia, który ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone przez gminę Sławno.

§ 2.

1. W celu realizacji Lokalnego programu wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez gminę Sławno ustanawia się:

- "STYPENDIUM WÓJTA GMINY SŁAWNO" - za wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce.

- "NAGRODĘ WÓJTA GMINY SŁAWNO" - dla najlepszych absolwentów.

2. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Sławno, po zasięgnięciu opinii Komisji, o której mowa w § 11 może ustalić inną formę pomocy szczególnie uzdolnionym, taką jak np. indywidualną opiekę naukową, artystyczną, organizację wystawy, odczytu, prezentację.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu ustala Rada Gminy Sławno.

Rozdział 2.
Stypendium Wójta Gminy Sławno

§ 3.

1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:

a) stypendium naukowe I, II i III stopnia za wysokie osiągnięcia w nauce;

b) stypendium artystyczne;

c) stypendium za wybitne osiągnięcia.

2. Stypendium może być przyznane uczniowi lub absolwentowi gimnazjum, który uczęszczał do szkoły prowadzonej przez gminę Sławno co najmniej przez ostatni semestr.

§ 4.

1. Stypendium naukoweprzysługuje zgodnie z kryteriami:

a) stypendium naukowe I stopnia - laureat konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

b) stypendium naukowe II stopnia - finalista konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;

c) stypendium naukowe III stopnia może otrzymać uczeń lub absolwent gimnazjum, który na koniec roku szkolnego uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej:

- szkoła podstawowa - 5,00

- gimnazjum - 4,80

i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. O uzyskaniu stypendium naukowego III stopnia decyduje miejsce na gminnej liście rankingowej. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w uchwale budżetowej.

2. Rodzaje konkursów, których laureaci i finaliści mają prawo ubiegać się o stypendium naukowe I i II stopnia określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

§ 5.

Stypendium artystyczneprzysługuje zdobywcom miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji indywidualnej, w konkursach artystycznych, przeglądach i festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym, za który ma być przyznane stypendium. Dodatkowym kryterium jest uzyskanie co najmniej poprawnej oceny zachowania.

§ 6.

Stypendium za wybitne osiągnięciaprzyznawane może być uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Sławno w kraju lub poza jego granicami.

§ 7.

W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach w kilku dziedzinach przyznane zostanie stypendium o najwyższej randze.

§ 8.

1. Z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, którzy nabędą prawo do otrzymania stypendium, zawarta zostanie stosowna umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Wysokość poszczególnych stypendiów wynosi:

- Stypendium naukowe:

a) naukowe I stopnia -200 zł miesięcznie

b) naukowe II stopnia -150 zł miesięcznie

c) naukowe III stopnia -100 zł miesięcznie

- Stypendium artystyczne -150 zł miesięcznie.

- Stypendium za wybitne osiągnięcia -150 zł miesięcznie

3. Lista stypendystów ustalana jest corocznie przez Wójta Gminy Sławno w drodze zarządzenia.

§ 9.

1. Nagroda WÓJTA GMINY SŁAWNO przyznawana jest przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) nagroda Wójta dla najlepszego absolwenta szkół podstawowych gminy Sławno i najlepszego absolwenta gimnazjów gminy Sławno;

b) nagroda Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły - przyznawana najlepszemu absolwentowi w danej szkole.

3. Nagrodę może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

a) jest uczniem ostatniej klasy szkoły i uczęszczał do niej przez cały ostatni rok szkolny;

b) uzyskał najwyższą średnią ocen w klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz nie niższą niż:

- 5,00 - szkoła podstawowa,

- 4,80 - gimnazjum;

c) uzyskał bardzo dobrą lub wzorową końcową ocenę zachowania.

4. W przypadku uzyskania tej samej średniej ocen przez dwóch lub większą liczbę uczniów o uzyskaniu nagrody decyduje wynik uzyskany ze sprawdzianu uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej lub egzaminu uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

5. W sytuacji nie uzyskania minimalnych kryteriów przez żadnego z uczniów, nagroda nie zostanie przyznana.

6. Nagroda przyznawana jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, w wysokości:

- nagroda dla najlepszego absolwenta Gminy Sławno - 500zł /pięćset złotych/,

- nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły - 300 zł /trzysta złotych/.

7. Uczeń otrzymuje tylko jedną z nagród o wyższej randze.

8. Nagrodę otrzymuje uczeń w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Odbiór nagrody potwierdza rodzic lub opiekun prawny.

9. Do nagrody dołączony jest list gratulacyjny dla ucznia oraz rodziców lub opiekunów prawnych.

10. Listę uczniów, którym przyznano nagrodę Wójta Gminy Sławno ustala corocznie Wójt Gminy Sławno w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Tryb przyznawania stypendiów i nagród.

§ 10.

1. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Sławno mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9 do 10 września każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający uzyskanie średniej ocen oraz oceny zachowania;

b) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe;

c) zaświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (dostarczyć do 15 września).

4. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła dany dokument.

5. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia.

6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku absolwentów gimnazjum rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia do 15 września, wraz z wnioskiem, zaświadczenia o podjęciu nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej i do 15 lutego danego roku szkolnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w tej szkole.

§ 11.

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja do spraw przyznawania stypendium, zwana dalej "Komisją", nie później niż w ciągu 10 dni od terminu wyznaczonego do składania wniosków.

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Sławno w drodze zarządzenia.

3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

4. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dziecko ubiega się o stypendium.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Sławno.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Sławno w formie zarządzenia.

7. Od decyzji Wójta Gminy Sławno odwołanie nie przysługuje.

§ 12.

1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Sławno zobowiązani są składać dyrektorzy szkół.

2. Wniosek należy złożyć bezpośrednio po posiedzeniu rady pedagogicznej, zatwierdzającej oceny końcowe.

3. Wnioski należy złożyć do sekretariatu Gminnego Zespołu Oświaty.

Rozdział 5.
Wypłata stypendium

§ 13.

1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

2. Stypendium dla ucznia VI klasy szkoły podstawowej /absolwenta/ przyznawane jest pod warunkiem dalszej nauki w szkole gimnazjalnej prowadzonej przez Gminę Sławno.

3. Stypendium dla ucznia trzeciej klasy gimnazjum (absolwenta) przyznawane jest pod warunkiem dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej na trenie Polski.

4. Stypendium jest wypłacane comiesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

5. Wypłata stypendium jest możliwa pod warunkiem podpisania umowy z rodzicem lub opiekunem prawnym.

§ 14.

1. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w sytuacji:

a) rezygnacji ucznia ze szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Sławno;

b) rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego i nieodpowiedniego lub nagannego zachowania;

c) zamieszkania poza terytorium Polski;

d) przerwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez stypendystę, absolwenta gimnazjum.

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania Wójta Gminy Sławno o wystąpieniu jakiejkolwiek z sytuacji warunkującej utratę przez ucznia stypendium.

3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły lub Wójta Gminy Sławno o wystąpieniu sytuacji powodującej utratę prawa do stypendium.

4. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie określone w ust. 1.

5. W przypadku pobierania stypendium niezgodnie z niniejszym regulaminem rodzic lub opiekun prawny zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od dnia, w którym wypłacono stypendium niezgodnie z niniejszym regulaminem.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno

…............................................. …..............................................

( wnioskodawca) (miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WÓJTA GMINY SŁAWNO

W ROKU SZKOLNYM…............................

1. Informacja uczniu

.……………………………….......……….................................…………………………….........................

(imię /imiona i nazwisko kandydata)

.................................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania ucznia)

.................................................................................................................................................................

(adres zameldowania)

.................................................................................................................................................................

(pełna nazwa szkoły - adres , telefon)

.................................................................................................................................................................

Promowany/a do klasy……………………….., ukończył/a szkołę

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Średnia ocen …........................... uzyskanych w wyniku rocznej klasyfikacji w roku szkolnym 20........./20..........

Ocena zachowania ...............................................................................

1. Osiągnięcia ucznia

AStypendium naukowe

Konkursy przedmiotowe (nazwa, organizator, zdobyte miejsce / tytuł)

….............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

BStypendium artystyczne lub za wybitne osiągnięcia

Olimpiady o zasięgu co najmniej wojewódzkim (nazwa, organizator, zdobyte miejsce / tytuł najwyższego etapu/stopnia)

..…...........................................................................................................................................................

..…...........................................................................................................................................................

..…...........................................................................................................................................................

Konkursy, turnieje o zasięgu co najmniej wojewódzkim (nazwa, organizator, zdobyte miejsce / tytuł najwyższego etapu / stopnia)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie stypendium dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję Stypendialną spraw związanych z rozpatrywaniem ww. wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j. t., z póź. zm.) .

…..... ….. .............................................................

(Podpis rodzica / opiekuna prawnego)


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno

UMOWA STYPENDIALNA

NR ……………….

zawarta w dniu …………………….........................................

pomiędzy Gminą Sławno, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sławno, Ryszarda Stachowiaka, zwanym dalej Przyznającym

a Rodzicami / Opiekunami prawnymi Stypendysty:

.................................................................................................................................................................

zamieszkałymi

...….......................………………………………………...........................................................................

...….......................………………………………………...........................................................................

...….......................………………………………………...........................................................................

Na podstawie Uchwały Nr. ….....................Rady Rady Gminy Sławno z dnia ….......................

w sprawie uchwalenia RegulaminuLokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławnostrony ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Stypendium przyznane zostaje na okres od 01 września 20.........r. do 30 czerwca 20.........r. w wysokości …............................... zł (słownie …................................................................), wypłacane comiesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego.

2. Wypłata stypendium dokonywana będzie do końca każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy

nr ….........................................................................................................................................................

§ 2.

Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do wydatkowania otrzymanych środków wyłącznie naedukacjędziecka - stypendysty.

§ 3.

1. Przyznający może pozbawić ucznia/ absolwenta stypendium w następujących sytuacjach:

a) rezygnacji ucznia ze szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Sławno;

b) rażącego naruszenia przez stypendystę zasad współżycia społecznego i nieodpowiedniego lub nagannego zachowania;

c) zamieszkania poza terytorium Polski (dotyczy absolwenta gimnazjum);

d) przerwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez stypendystę, absolwenta gimnazjum. *

e) braku zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuacji nauki po I semestrze. *

2. Rodzic/opiekun prawny absolwenta gimnazjum zobowiązany jest do przedłożenia do 15 lutego danego roku szkolnego zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki przez dziecko. *

3. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Sławno o wystąpieniu sytuacji, przedstawionej w§3 ust. 1,powodującej utratę prawa do stypendium.

4. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie określone w§ 3 ust. 1.

* - niepotrzebne skreślić

5. W przypadku pobierania stypendium niezgodnie z Regulaminem Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno ,Rodzic/Opiekun prawny zostanie zobowiązany do zwrotu świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od dnia, w którym wypłacono stypendium niezgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 4.

Rodzic/Opiekun prawny stypendysty wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych dla potrzeb wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t., z późń. zm.).

§ 5.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje stypendysta.

§ 6.

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

…............…………………….......... …………...........................................

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Podpis Wójta


Uzasadnienie


Przedstawiony projekt uchwały dotyczy przyjęcia RegulaminuLokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno, a w szczególności stypendiów i nagród Wójta Gminy Sławno. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 Nr 594 j.t., z późń.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Zgodnie z tym przepisem, rada gminy nie ustanawia sama stypendiów dla indywidualnych osób (to należy do wójta lub upoważnionej przez niego osoby), lecz uchwala zasady, którymi wójt powinien się kierować. Uchwała określa rodzaje stypendiów, krąg beneficjentów, warunki, których spełnienie pozwala na ubieganie się o przyznanie stypendium, osoby upoważnione do wnioskowania, źródło finansowania oraz częstotliwość przyznawania stypendium.

Natomiast zgodnie z art.90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U.Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ze zmianami) pozwala po przyjęciu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na podjęcie dalszych działań w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Przedłożony projekt uchwały ustala zasady przyznawania nagród i udzielania stypendiów za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Zostały przeprowadzone konsultacje w szkołach na posiedzeniach rad pedagogicznych, a później na spotkaniu wójta z dyrektorami szkół. Celem przyznawania stypendium jest promowanie i wyróżnianie szczególnie uzdolnionych uczniów/absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno. Uczniowie ubiegający się o nagrody i stypendia Wójta Gminy Sławno, oprócz osobistych wysokich osiągnięć naukowych i artystycznych, promują swoją gminę poprzez branie udziału w różnych wysokiej rangi konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Przyznanie nagrody i stypendium to wyróżnienie dla młodych ludzi za ich pracę i osiągnięcia, a także motywacja do podejmowania ambitnych działań i doskonalenia swoich możliwości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »