| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/238/2014 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 ) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz.1238), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r., uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, stwierdzając jednocześnie, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/ 223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik Nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa;

2) załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

3. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisu dotyczącego ustalenia z zakresu inżynierii tj. sposobu zaopatrzenia w ciepło.

§ 2. W Uchwale Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1) w zmianie Nr 1- przy ul. Wopistów, w Rozdziale II "Ustalenia ogólne" ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

" Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii. " ;

2) w zmianie Nr 2 - przy ul. Robotniczej, w Rozdziale II "Ustalenia ogólne" ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

" Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii. " ;

3) załączniki graficzne pozostają bez zmian.

§ 3. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa w części dotyczącej ustaleń niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/238/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, przyjęta Uchwałą Nr XXVII/238/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r., zainicjowana została Uchwałą Nr XV/144/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. Zmiana planu miejscowego ustala możliwość zaopatrzenia w ciepło ze źródeł indywidualnych zasilanych nośnikami ekologicznymi, bez ich ograniczenia wyłącznie do paliw gazowych i płynnych. Ustalone zaopatrzenie indywidualne związane jest z brakiem na terenie Gminy Widuchowa obecnie i w najbliższej przyszłości sieci gazowej. Pozostałe zapisy planu pozostawiono bez zmian. W zawiązku z brakiem oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »