| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz.1238 ), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zgodnie z Uchwałą Nr XV/145/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo, przyjętego Uchwałą Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r., uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo, stwierdzając jednocześnie, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu;

3) załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin-Kłodowo;

4) załącznik Nr 4 - Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

3. Przedmiotem zmiany planu jest skorygowanie błędnie wpisanego numeru działki 471/1 nie wchodzącej w zakres opracowania, na prawidłowy nr działki 440 (po wtórnym podziale działka nr 440/2), położonej w obrębie Krzywin, wchodzącej w zakres opracowania zmiany planu.

§ 2. W Uchwale Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 1 "Przepisy ogólne" § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/294/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, zmienionej Uchwałą Nr VII/60/2003 z dnia 3 lipca 2003 r., uchwala się zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, obejmującą obszar części działek o nr ewidencyjnych: 966, 333, 372, 887, 884, 885, 886/1, 886/2, 888, 472/2, 493, 386, 440 (po wtórnym podziale działka nr 440/2) w obrębie Krzywin oraz część działek o numerach ewidencyjnych: 1, 7, 9, 10, 361, 237/1 w obrębie Kłodowo - o łącznej powierzchni 2,16 ha, z przeznaczeniem pod przebieg drogi wojewódzkiej Nr 122. " ;

2) w Rozdziale 3 "Przepisy końcowe" § 6 otrzymuje brzmienie:

" Na obszarze objętym planem nie ustala się stawki procentowej służącej wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości. " ;

3) w Załączniku rysunku zmiany planu do w/w uchwały - w miejsce oznaczenia działki numerem 471/1 jest wpisany nr 440.

§ 3. Tracą moc ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo w części dotyczącej ustaleń niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/239/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/239/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/239/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo, przyjęta Uchwałą Nr XXVII/239/2014Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r., zainicjowana została Uchwałą Nr XV/145/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. Zmiana planu miejscowego polega na skorygowaniu błędnie wpisanego numeru działki 471/1, która położona jest poza obszarem zmiany planu, na prawidłowy nr działki 440 - po wtórnym podziale jest to działka nr 440/2. Dodatkowo zmieniono zapis dotyczący stawki "%" poprzez wpisanie uzasadnienia zerowej wysokości stawki. W zawiązku z brakiem oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »