| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Stargard-Południe” w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim.

2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:

1) bezpośredniej - stanowiący cztery obszary, z czego:

a) jeden o powierzchni 6,472 ha, zlokalizowany na całej działce ewidencyjnej nr 521/1 i części działki ewidencyjnej nr 521/2 w obrębie ewidencyjnym 0011, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) jeden o powierzchni 13,156 ha, zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 550 w obrębie ewidencyjnym 0011, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,

c) jeden o powierzchni 8,9294 ha, zlokalizowany na całych działkach ewidencyjnych o nr: 59, 60, 68/13, 70, 72, 75, 81, 90, 98 i częściach działek ewidencyjnych o nr: 71/2, 76, 79/4, 82/2, 83/2, 85/2, 87/2, 89, 93/2, 94/2, 99/3, 100/2 w obrębie ewidencyjnym 0017, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,

d) jeden o powierzchni 6,0087 ha, zlokalizowany na całej działce ewidencyjnej nr 8 i częściach działek ewidencyjnych o nr: 2/4, 3/4, 5/2, 9/4, 11/4 w obrębie ewidencyjnym 0018, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński - miasto, o granicach przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pośredniej - obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:

a) oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody,

b) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,

c) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;

2) rolnicze wykorzystanie ścieków;

3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;

4) stosowanie nawozów;

5) stosowanie środków ochrony roślin:

a) które według zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska,

b) do celów badań lub rozwoju;

6) budowanie autostrad, dróg ekspresowych oraz torów kolejowych;

7) lokalizowanie zakładów przemysłowych;

8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;

9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem magazynów butli z gazem płynnym oraz naziemnych zbiorników gazu płynnego;

10) lokalizowanie składowisk odpadów;

11) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;

12) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych posiadających uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do poziomów wodonośnych zasilających ujęcie wody oraz wyposażonych w urządzenia oczyszczające i systemy odprowadzające ścieki;

13) urządzanie parkingów, z wyjątkiem:

a) parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,

b) parkingów wyposażonych w system odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych;

14) lokalizowanie ujęć wody podziemnej;

15) lokalizowanie cmentarzy;

16) grzebanie zwłok zwierzęcych;

17) wydobywanie kopalin;

18) wykonywanie odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień krótkotrwałych;

19) lokalizowanie budynków, dla których nie przewiduje się odprowadzania ścieków wyłącznie do sieci kanalizacji.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie


dr inż. Andrzej Kreft


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 2/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 2/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Działka ewidencyjna

Stargard Szczeciński - miasto

0011, M. Stargard Szczeciński

154-część, 183-część, 322/1, 322/2, 322/3, 323, 324, 326/1, 326/2-część, 327/2, 327/3, 328/2, 328/3, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/4, 335/6, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342/2, 343/1, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380/1, 380/3, 380/5, 380/6, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 444/8, 444/9, 444/10, 444/14, 444/15, 444/16, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 446, 447, 448/2, 471-część, 482, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 490/1, 490/2, 490/4, 490/6, 490/7, 490/8, 490/9, 490/10, 490/11, 493, 494, 495/1, 495/3, 495/7-część, 495/8, 496, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8, 497/9, 501/1, 501/3, 501/4, 501/6, 502/1, 502/2, 503, 504, 505/1, 505/2, 506/3, 506/5, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 506/11, 506/12, 507/2, 507/3, 507/4, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 515/1, 515/2, 516, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 521/2-część, 522, 523, 524/1, 524/3, 524/4, 525, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535/1, 535/3, 535/4, 535/5, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545/1, 546/1, 547, 548, 549, 550-część, 551, 552, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 615, 618/1, 618/2, 618/3, 618/5, 618/18, 618/19, 621, 624, 625/1, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 625/9, 625/10, 650

Stargard Szczeciński - miasto

0012, M. Stargard Szczeciński

1, 2, 3, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62/1,62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/3, 242/4, 242/5, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 255/8, 255/10, 255/12, 255/14, 255/15, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 287/3, 287/5, 287/7, 287/9, 287/10, 288, 289, 290, 291, 292/1, 292/4,292/5, 293/3, 293/4, 293/5, 293/7, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 306/1, 306/3, 306/5, 306/6, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 341, 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5, 367/9, 367/10, 367/11, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 368/16, 368/17, 368/18, 369, 370, 371, 372/3, 372/4, 373/1, 373/2, 374/3, 374/4, 375/1, 375/2, 375/3, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/3, 399/4, 399/6, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 400, 401, 402, 404/2, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 411/1, 412, 413, 414, 415, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8, 417/9, 417/10, 417/11, 417/12, 417/13, 417/14, 417/15, 417/16, 417/17, 417/18, 417/19, 417/21, 417/22, 417/23, 417/24, 417/25, 417/26, 417/27, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 428, 429/1, 429/3, 429/5, 429/6, 429/7, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, 429/12, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440/1, 440/3, 440/4, 441, 442, 443, 444, 445, 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 478/5, 478/6, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 480/5, 480/6, 482/4, 482/5, 482/6, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 501, 502, 503, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538/1, 538/2, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553/4, 554/2, 554/3, 554/4, 554/6, 554/7, 554/8, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 563/7, 564, 565, 566, 567

Stargard Szczeciński - miasto

0013, M. Stargard Szczeciński

98-część, 99/1, 99/2, 100/2, 103, 106, 107-część, 108, 110-część, 111/1, 111/2, 112, 113-część, 114, 116/1, 116/2-część, 117-część, 119/2, 119/3-część, 120/4, 120/5, 129, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145/5-część, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153/1, 153/4, 153/10, 153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/3, 158/4, 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/3, 166/4, 166/5, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 184, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 219/10, 219/11, 219/12, 219/13, 219/14, 219/15, 220/1, 220/3, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 247/1, 247/3, 247/4, 247/5, 248/2, 248/3, 248/4, 249/5, 249/7, 249/9, 249/10, 250, 251, 252, 253/2, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 263/2, 264/1, 264/3, 264/5, 264/6, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 265, 266, 267, 270/2, 277-część, 278, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 301, 302, 304-część, 305, 307, 308, 309, 310, 316, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10, 324/11, 324/12, 324/13, 324/14, 324/15, 324/16, 324/17, 325/1, 325/2

Stargard Szczeciński - miasto

0015, M. Stargard Szczeciński

2-część, 39, 40, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7-część, 42, 43-część, 50-część

Stargard Szczeciński - miasto

0016, M. Stargard Szczeciński

1/3, 3/1, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/3, 57/4, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12, 60/1, 60/3, 60/5, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/15, 60/16, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 146/3, 146/4, 159, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 168/14, 168/15, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25, 168/26, 168/27, 168/28, 168/29, 169, 170-część, 171/7, 171/13-część, 171/14, 171/20, 171/27, 171/28, 171/30, 172, 173/4, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9-część, 174, 175, 177, 180, 195/17, 206-część, 207/1, 207/2-część, 208, 209, 210-część, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 221/2-część, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300/1, 300/3, 300/4, 300/5, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 308/3, 309, 310, 311, 312, 317/1, 317/3, 317/4, 318, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 365/1, 365/2, 365/3

0017, M. Stargard Szczeciński

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8/1, 8/2, 8/11-część, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 27/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 28, 29, 30, 31, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/16, 32/17, 32/18, 32/19, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, 35, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5, 36/6, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71/1, 71/2-część, 73, 74, 76-część, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/3, 79/4-część, 80, 82/1, 82/2-część, 83/1, 83/2-część, 84, 85/1, 85/2-część, 86, 87/1, 87/2-część, 88, 89-część, 91, 92, 93/1, 93/2-część, 94/1, 94/2-część, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 99/3-część, 100/1, 100/2-część, 101, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2-część, 105-część, 106, 107, 108, 113/1, 113/2-część, 114-część, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1-część, 120/2-część, 128/3-część, 128/5-część, 129, 130-część, 131, 132, 133, 134, 135, 159, 160, 161/1, 167/3-część, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/4, 175/5, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/12, 175/14, 175/15

0018, M. Stargard Szczeciński

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4-część, 3/1, 3/3, 3/4-część, 4, 5/1, 5/2-część, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 9/3, 9/4-część, 10, 11/1, 11/3, 11/4-część, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125

0023, Strachocin

262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312/1, 313, 315, 316/1, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340-część, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 344/6, 344/10, 344/12, 344/13, 344/14, 344/16, 344/17, 344/18, 344/19, 344/21, 344/23, 344/24, 344/25, 344/27, 344/28, 347, 348, 349, 350, 351, 352/1, 352/2, 354/1, 354/2, 355, 356/4, 356/5, 356/9, 356/10, 356/11, 357, 358, 359, 360-część, 361/1, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 362, 363, 364, 365, 398, 434

0025, Święte

1-część, 2/1-część, 4-część, 99-częśc, 107, 118/1-część


Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 2/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim rozpoczyna się w punkcie o współrzędnych geograficznych N 53°19'42,965" i E 15°01'47,736" i biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działki nr 2 (obręb Stargard Szczeciński 0015) do jej północnego naroża, następnie przecina działki nr 50 i 41/7, dochodząc do północno-zachodniego naroża działki nr 444/8 (obręb Stargard Szczeciński 0011). Z tego punktu biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działek nr 444/8 i 444/9 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 444/9. Z tego punktu granica nadal biegnie na wschód, południową granicą działki nr 443/5 do jej południowo-wschodniego naroża. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 441/14 do jej północno-zachodniego naroża. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie północną granicą działek nr 444/14, 445/2, 445/1 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 445/1. Następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działek nr 445/1 i 444/15 do południowo-wschodniego naroża działki nr 444/15. Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 448/2 do jej północnego naroża tj. punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'54,474" i E 15°02'22,036". Z tego punktu granica biegnie na południowy-wschód północno-wschodnią granicą działki nr 448/2 do jej północno-wschodniego naroża. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działki nr 471 (ul. Staszica) do wschodniego naroża działki nr 464. Z tego punktu granica biegnie na południowy-wschód i przecinając działkę nr 471, dociera do północnego naroża działki nr 502/2. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku północno-wschodnią granicą działki nr 502/2 do północno-zachodniego naroża działki nr 495/3 i następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 495/3, 501/1, 501/3 i 497/7 dochodząc do północnego naroża działki nr 497/7. Następnie skręca na północny-zachód i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 497/6, do jej północno-zachodniego naroża. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 497/6 dochodząc do jej północnego naroża. Następnie granica biegnie południową-wschodnią granicą działki 498/1 do jej południowo-wschodniego naroża. Dalej skręca na północ i biegnie wschodnią granicą działki nr 498/1 dochodząc do jej północno-wschodniego naroża. Z tego punktu granica biegnie na północny-wschód północno-zachodnią granicą działki nr 497/5 do jej północnego naroża. Następnie granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 497/5, docierając do północno-zachodniego naroża działki nr 497/9. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 497/9 i 495/1 do północnego naroża działki nr 495/1. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnią granicą działek nr 495/1 i 496 do północno-wschodniego naroża działki nr 496 (punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'59,634" i E 15°02'36,589"). Następnie, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim, przecina działkę nr 495/7 i dociera do południowo-zachodniego naroża działki nr 480/9 - jej styku z działką nr 484/1. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 484/1 i 482, przecina działkę nr 183 i dociera do południowo-zachodniego naroża działki nr 321/2. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 321/2 aż do jej południowo-zachodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 322/1 i 322/3, dochodząc do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°20'1,369" i E 15°02'41,344". Dalej granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 322/3, do jej zachodniego naroża. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i dociera do północnego naroża działki nr 322/3. Następnie granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowo-zachodnią granicą działki nr 320 i dochodzi do jej południowego naroża, by następnie skręcić na północ i biec wschodnią granicą działki nr 320 do jej wschodniego naroża. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i przecina działki nr 154 i 326/2, by dotrzeć do północno-zachodniego naroża działki nr 329/5 (punktu o współrzędnych geograficznych 53°20'3,022" i E 15°02'46,291"). Z tego punktu granica biegnie północno-zachodnią i północną granicą działki nr 329/5 oraz północną granicą działki nr 329/3, dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 329/3 (punktu o współrzędnych geograficznych N 53°20'4,046" i E 15°02'52,936"). Następnie zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działki nr 335/1 dochodząc do jej północno-zachodniego naroża. Dalej granica skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 335/1 do jej północno-wschodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działek nr 328/2, 327/2, gdzie dociera do północno-zachodniego naroża działki nr 327/2, by następnie zmienić kierunek na południowo-wschodni i biec północno-wschodnią granicą działki nr 327/2 (obręb Stargard Szczeciński 0011) do północno-wschodniego naroża tej działki (punktu o współrzędnych N 53°20'8,877" i E 15°03'1,452"). Następnie granica biegnie na południe do północno-zachodniego naroża działki nr 404/2 (obręb Stargard Szczeciński 0012). Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północną granicą działki nr 404/2 do jej północno-wschodniego naroża. Potem granica skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 1 (obręb Stargard Szczeciński 0012) i 270/2 (obręb Stargard Szczeciński 0013) dochodząc do północno-zachodniego naroża działki nr 270/2. Z tego punktu granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 270/2 i dochodzi do południowo- zachodniego naroża działki nr 150/1 (obręb Stargard Szczeciński 0013). Dalej granica skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr 150/1, 149, 148, 147, dochodząc do północnego naroża działki nr 147. Następnie skręca na południowy-wschód i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 147 do południowo-zachodniego naroża działki nr 323. Potem skręca na północno-wschód i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 323 dochodząc do jej północno-zachodniego naroża. Dalej granica zamienia kierunek na północno-wschodni i przecinając działkę nr 145/5 dochodzi do zachodniego naroża działki nr 320. Z tego punktu granica biegnie na południowy-wschód południową granicą działki nr 320 dochodząc do jej południowo-wschodniego naroża. Dalej biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działek nr 153/12 i 153/15. Następnie okrąża działkę nr 153/15 tj. zmieniając kierunki biegnie północną, północno-zachodnią, północno-wschodnią granicą działki nr 153/15 aż do południowo-wschodniego naroża działki nr 153/7, tj. punktu o współrzędnych geograficznych N 53°20'17,955" i E 15°03'20,591". Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do północno-zachodniego naroża działki nr 154. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim i przecinając działkę nr 277 dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 98. Dalej biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 97/2 do jej wschodniego naroża. Następnie biegnąc w kierunku północno-wschodnim przecina działkę nr 98 i dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 99/1. Z tego punktu biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 99/1 do jej północno-zachodniego naroża. Dalej skręca na południowy-wschód i biegnie północną granicą działek nr 99/1 i 99/2 do północno-wschodniego naroża działki nr 99/2. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowy i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 100/1 do jej południowo-zachodniego naroża. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 100/2 do południowo-wschodniego naroża działki nr 100/1. Następnie przecinając działkę nr 304 biegnie na północny-wschód do południowo-zachodniego naroża działki nr 101. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, południową granicą działki nr 101, kolejny raz przecinając działkę nr 304 do północnego naroża działki nr 103. Następnie kieruje się na południowy-wschód północną granicą działki nr 103 do jej północno-wschodniego naroża. Dalej biegnie na południowy-wschód przecinając działkę nr 107 dochodzi do północno-zachodniej granicy działki nr 108 w punkcie o współrzędnych geograficznych N 53°20'20,744" i E 15°03'40,183". Z tego punktu granica biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 108 do jej północno-zachodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowy-wschód i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 108 do jej północno-wschodniego naroża. Z tego punktu, przecinając działkę nr 110, biegnie do północno-zachodniego naroża działki nr 114. Dalej biegnie północną granicą działki nr 114 do jej północno-wschodniego naroża. Następnie przecinając działkę nr 116/2 i 117 dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 118. Dalej biegnie południową granicą działki nr 118 do jej południowego naroża. Z tego punktu przecinając działkę nr 119/3 biegnie na południe do północno-zachodniego naroża działki nr 119/2. Dalej zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 119/2, 120/4 i 120/5 do północno-wschodniego naroża działki nr 120/5. Następnie skręca na północ i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 113 do jej północnego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 121, 122, 123, 124 do południowo-wschodniego naroża działki nr 124. Z tego punktu zmieniając kierunek na południowy, biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 126 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej granica skręca na południowy-wschód i biegnie południowo-zachodnią granicą działek nr 126, 127/1, 128 do południowego naroża działki nr 128. Dalej granica kierując się na południowy-wschód przecina działkę nr 113 (obręb Stargard Szczeciński 0013) i biegnie do południowo-zachodniego naroża tej działki tj. punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'51,867" i E 15°04'22,922". Następnie kieruje się na południowy-wschód północną granicą działki nr 279 do północno-wschodniego naroża działki nr 1/5 (obręb Stargard Szczeciński 0012). Dalej zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/5 do jej południowo-wschodniego naroża. Następnie granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północną granicą działki nr 262 (obręb Strachocin 0023) do południowo-zachodniego naroża działki nr 260. Dalej granica biegnie północną granicą działek nr 260, 277, 276, 275 do północno-wschodniego naroża działki nr 275. Następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działki nr 275 dochodząc do północno-zachodniego naroża działki nr 268. Dalej skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 268 do jej północno-wschodniego naroża. Potem skręca na południowy-wschód i biegnie wschodnią granicą działek nr 268, 269, 274, 280, 283, 285, 287, 289, 291, 301, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312/1, 315, 317 aż do południowo-wschodniego naroża działki nr 317. Następnie zmienia kierunek na wschodni i biegnie północną granicą działki 319. Dalej skręca na południe i biegnie północno-wschodnią i wschodnią granicą działki nr 319 do jej południowo-wschodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie południową granicą działki nr 319 do jej południowo-zachodniego naroża. Z tego punktu biegnie na południe, wschodnią granicą działki nr 337 do jej południowo-wschodniego naroża. Dalej zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 337 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc północno-wschodnią granicą działki nr 340 dochodzi do jej północnego naroża tj. punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'18,914" i E 15°04'53,798". Dalej biegnie na południe i południowy-wschód wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 340 do zachodniego naroża działki nr 218. Zmienia kierunek na południowy i przecinając działkę nr 340 dochodzi do północno-wschodniego naroża działki nr 361/1. Biegnie dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr 361/1 i 356/5 do północno-zachodniego naroża działki nr 356/9. Następnie skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 356/9 do jej północno-wschodniego naroża. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 356/9 do jej południowo-wschodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecina działki nr 360 (obręb Strachocin 0023), 1, 2/1 (obręb Święte 0025) do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'12,2" i E 15°05'07,7". Następnie kieruje się na południowy-zachód południową granicą działki nr 2/1 (obręb Święte 0025) do jej południowego narożka. Dalej zmienia kierunek na zachodni i przecinając działkę nr 4 dochodzi do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'10,495" i E 15°05'2,771". Dalej kieruje się na zachód i biegnie południową granicą działki nr 4 do północno-wschodniego naroża działki nr 99. Następnie biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 99 do jej południowo-wschodniego naroża. W punkcie tym granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 99 do zachodniego naroża działki nr 108. Następnie granica skręca na południe i przecinając działki nr 99, 118/1 (obręb Święte 0025) i 167/3 (obręb Stargard Szczeciński 0013) dochodzi do południowo-wschodniego naroża działki nr 161/1 (obręb Stargard Szczeciński 0013). Jej południową granicą biegnie w kierunku zachodnim do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej przecinając działkę nr 130 dochodzi do południowo-wschodniego naroża działki nr 136. W punkcie tym granica skręca na północ i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 136 do jej północnego naroża. Następnie skręca na południowy-zachód i biegnie południową granicą działki nr 135 do jej południowo-zachodniego naroża. Kierując się nadal na południowy-zachód przecina działki nr 128/5, 128/3, 114 (obręb Stargard Szczeciński 0013) oraz działki nr 120/1, 120/2 113/2 i 104/2 (obręb Stargard Szczeciński 0017) dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 109 tj. punktu o współrzędnych geograficznych N 53°18'47,636" i E 15°03'21,767". Następnie granica biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 109 do jej północnego naroża. Potem zmienia kierunek na południowy-zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 108 do jej południowego naroża. Z tego punktu granica skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 108, 107, 104/2 do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°18'52,416" i E 15°03'8,437". Dalej skręca na zachód i przecinając działkę nr 105 biegnie do południowo-wschodniego naroża działki nr 106. Następnie biegnie południową granicą działki nr 106 do jej południowo-zachodniego naroża, by dalej zmienić kierunek na północny i biec zachodnią granicą działki nr 106 do północno-wschodniego naroża działki nr 8/4. Dalej skręca na południowy-zachód i biegnie południową granicą działki nr 43 do jej południowego naroża. Następnie kieruje się na północ zachodnią granicą działek nr 43, 42, 41 do północno-zachodniego naroża działki nr 41. Z tego punktu granica biegnąc do południowo-wschodniego naroża działki nr 195/17 przecina działkę nr 8/11. Z tego punktu granica biegnie na południowy-zachód, południową granicą działki nr 195/17 do jej południowego naroża. Dalej skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 195/17 do jej północno-zachodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowy-zachód i biegnie południową granicą działki nr 180 do jej południowo-zachodniego naroża. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 180, 177 i 175 (obręb Stargard Szczeciński 0016) do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'10,472" i E 15°02'42,443". Z tego punktu kieruje się na zachód i przecinając działkę nr 221/2 dociera do południowo-wschodniego naroża działki nr 173/8. Dalej biegnie na zachód południową granicą działek nr 173/8, 173/7 do południowo-zachodniego naroża działki nr 173/7. W tym punkcie granica skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 173/7 i 173/6 do północno-zachodniego naroża działki nr 173/6. Granica biegnąc na północny-zachód przecina działkę nr 173/9 do południowo-zachodniego naroża działki nr 173/4. Z tego punktu granica biegnie zachodnią granicą działki nr 173/4 do jej północno-zachodniego naroża. Następnie skręca na południowy-zachód i biegnie południową granicą działki nr 171/27 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr 171/27 i 171/20 do północno-zachodniego naroża działki nr 171/20. Granica zmienia kierunek na północno-zachodni i przecinając działkę nr 171/13, dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 171/30. Dalej zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działki nr 171/30 do jej północno-zachodniego naroża. Z tego punktu granica biegnie na północny-zachód i przecinając działkę nr 170 dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 168/29. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek 168/29, 168/20 do północno-zachodniego naroża działki nr 168/20. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 168/15 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działek nr 165/15 i 168/4, do północno-zachodniego naroża działki nr 168/4. Dalej granica skręca na zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki 60/5 do jej południowego naroża. Następnie granica zmienia kierunek na północny i biegnie południowo-zachodnią granica działki nr 60/5 do jej północno-zachodniego naroża. W tym punkcie granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie południową granicą działki nr 60/10 do jej południowo-zachodniego naroża. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 60/10 do południowo-zachodniego naroża działki nr 60/3 tj. do punktu o współrzędnych geograficznych N 53°19'18,922" i E 15°02'24,869". W punkcie tym granica skręca na zachód i przecinając działkę nr 207/2 dochodzi do południowo-wschodniego naroża działki 146/4. Następnie biegnie na zachód południową granicą działki nr 146/4 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 146/4 do południowo-wschodniego naroża działki nr 145. Następnie granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 145 do jej południowo-zachodniego naroża. Dalej granica skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 145 do jej północno-zachodniego naroża. W tym punkcie granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 210 do północno-zachodniego naroża działki nr 143. Granica zmienia kierunek na północny i przecinając działkę nr 210 dochodzi do południowo-wschodniego rogu działki nr 120, po czym skręca na zachód i biegnie południową granicą działek nr 120, 119, 217/2, 263, 262, 216, 111, 215, 106 i 214 do południowo-wschodniego naroża działki nr 101. W tym punkcie granica skręca na północ i biegnie wschodnią granicą działki nr 101 do jej północno-wschodniego naroża by dalej skręcić na zachód i biec południową granica działki nr 100 do jej południowo-zachodniego naroża. Następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działki nr 225 do jej południowo-wschodniego naroża. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działek nr 225 i 96 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 96 do punktu o współrzędnych N 53°19'21,306" i E 15°02'08,496". Z tego punktu granica biegnie na północny-zachód i przecinając działkę nr 210 dobiega do południowo-wschodniego naroża działki nr 93. Następnie granica biegnie na zachód południową granicą działek nr 93 i 89/1 do południowo-zachodniego naroża działki nr 89/1. Dalej biegnąc na południowy-zachód przecina działki nr 206 (obręb Stargard Szczeciński 0016) i 41/7 (obręb Stargard Szczeciński 0015) by dotrzeć do północno-wschodniego naroża działki nr 7. Dalej granica zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działki nr 41/7 do południowo-wschodniego naroża działki nr 43. Następnie skręca na północny-zachód i przecinając działkę nr 43, biegnie do południowo-zachodniego naroża działki nr 42. Z tego punktu granica biegnie na północ południowo-zachodnią granicą działek nr 42 i 40, dochodzi do północno-zachodniego naroża działki nr 40. Dalej przecinając działkę nr 2 (obręb Stargard Szczeciński 0015) dochodzi do punktu o współrzędnych N 53°19'42,965" i E 15°01'47,736", z którego rozpoczęto opis jej przebiegu.


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 2/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe" w Stargardzie Szczecińskim

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »